Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
320 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskeij w Przewodowie Poduchownym-nowe postępowanie Marianna Permanicka 2022-07-19
235 Sprzedaż działki nr ewid. 22/2 obręb Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2022-01-14
290 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gzy w 2021 roku Marianna Permanicka 2022-01-14
256 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych. Mossakowski Robert 2022-01-14
266 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych. Mossakowski Robert 2022-01-14
288 Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową Marianna Permanicka 2022-01-14
285 "Ocena stanu technicznego urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Gminy Gzy" w ramach zadania "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy", realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020" Marianna Permanicka 2022-01-14
286 Zapytanie ofertowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy Jaszczak Klaudia 2022-01-14
287 Zapytanie ofertowe na ,, Demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2020 r. - II etap'' Kamila Kurpiewska 2022-01-14
291 Zapytanie ofertowe na " Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2020/2021" wyłącznie dla tras odśnieżania nr III, V i VI. Jacek Mroczkowski 2022-01-14
289 Zapytanie ofertowe na " Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2020/2021" Jacek Mroczkowski 2022-01-14
284 Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy Marianna Permanicka 2020-09-02
282 Zakup i montaż oświetlenia ulicznego- zapytanie ofertowe Marianna Permanicka 2020-07-28
283 Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - zapytanie ofertowe Marianna Permanicka 2020-07-28
281 "Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy"-zapytanie ofertowe Marianna Permanicka 2020-07-27
280 Dowożenie uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 Marianna Permanicka 2020-07-09
279 Dostawa frezu asfaltowego na drogi położone na terenie gminy Gzy Marianna Permanicka 2020-06-24
278 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 00+000 - 0+622 Marianna Permanicka 2020-06-22
277 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn."Utwardzanie dróg emulsją asfaltową w gminie Gzy" Marianna Permanicka 2020-06-18
276 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Przebudową drogi gminnej nr 340101 Grochy Imbrzyki- Mierzeniec Marianna Permanicka 2020-06-16
275 Remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową w Gminie Gzy- zapytanie ofertowe Marianna Permanicka 2020-06-09
274 Dostawa frezu asfaltowego na drogi położone na terenie gminy Gzy Marianna Permanicka 2020-06-04
273 Przebudowa drogi gminnej nr 340101W Grochy Imbrzyki- Mierzeniec Marianna Permanicka 2020-05-28
272 „Dostawa materiałów do remontu dróg położonych na terenie Gminy Gzy” Marianna Permanicka 2020-05-18
271 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy- przygotowanie dokumentacji konkursowej” Marianna Permanicka 2020-03-10
270 Dowożenie uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2020-01-28
269 zapytanie ofertowe na usługę "inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowa drogi gminnej 340111W Porzowo-Sulnikowo-Nowe Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo" Jaźwiński Wiesław 2019-12-12
268 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-11-29
267 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ODŚNIEŻANIE DRÓG - TRASY Nr II i VI Jaźwiński Wiesław 2019-11-29
265 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia publicznego na: ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GZY. Jaźwiński Wiesław 2019-11-19
264 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo gmina Gzy” Jaźwiński Wiesław 2019-11-14
263 zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wraz z montażem lamp solarnych fotowoltaicznych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-10-22
262 „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych” - II przetarg nieograniczony Jaźwiński Wiesław 2019-10-10
261 „Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Żebry Wiatraki ” Jaźwiński Wiesław 2019-10-03
260 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach Mossakowski Robert 2019-10-03
259 „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych” Jaźwiński Wiesław 2019-09-24
258 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach Mossakowski Robert 2019-09-24
257 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach Mossakowski Robert 2019-09-13
255 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p/n ,,Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gzy” Mossakowski Robert 2019-09-05
254 Zapytanie ofertowe na „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2019r.” Mossakowski Robert 2019-08-23
253 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p/n ,,Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gzy” Mossakowski Robert 2019-08-22
252 zapytanie ofertowe na „Dostawę frezu asfaltowego wraz z robotami towarzyszącymi w celu remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy.” postępowanie dot. zamówienia o wartości poniżej 30.000euro Jaźwiński Wiesław 2019-08-16
251 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY GZY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEZ OKRES 3 LAT” Mossakowski Robert 2019-08-14
250 dostawa kruszywa (mieszanki żwiru) wraz z rozplantowaniem na wybranych drogach na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-08-06
249 potrójne utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem nawierzchni wybranych dróg w Gminie Gzy. Jaźwiński Wiesław 2019-08-05
248 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY GZY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEZ OKRES 3 LAT” Mossakowski Robert 2019-08-01
247 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 Jaźwiński Wiesław 2019-07-29
246 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Dostawę kruszywa (tłucznia naturalnego lub przekruszonego) wraz z usługą rozplantowania na wybranych drogach na terenie gminy Gzy” Jaźwiński Wiesław 2019-07-23
245 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY GZY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEZ OKRES 3 LAT” Jaźwiński Wiesław 2019-07-17
244 dostawa kruszywa (tłucznia naturalnego lub przekruszonego) wraz z rozplantowaniem na wybranych drogach gminnych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-06-26
243 dostawa kruszywa(mieszanki żwiru) wraz z rozplantowaniem na wybranych drogach gminnych Jaźwiński Wiesław 2019-06-25
242 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-06-18
241 odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-06-07
240 Zapytanie ofertowe na ,,Demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2019r. Mossakowski Robert 2019-05-31
239 Zapytanie ofertowe na ,,Demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2019r." Mossakowski Robert 2019-05-20
238 Gmina Gzy zaprasza do składania ofert cenowych na profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy o nawierzchni żwirowej i gruntowej równiarką drogową samojezdną. Marcin Daź 2019-04-04
237 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2018/2019 Madziar Ilona 2018-11-29
236 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2018/2019 Madziar Ilona 2018-11-16
234 Sprzedaż działki nr ewid. 41/3 obręb Łady Krajęczyno, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-09-03
233 Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-08-03
232 Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej Madziar Ilona 2018-08-03
231 Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-07-19
230 Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej Madziar Ilona 2018-07-19
229 Dostawa materiałów drogowych (mieszanki żwiru) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-07-03
228 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Madziar Ilona 2018-06-05
227 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 Madziar Ilona 2018-06-04
226 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2018r. Madziar Ilona 2018-05-17
225 Sprzedaż działki nr ewid. 124/5 obręb Szyszki, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-05-15
224 Sprzedaż działki nr ewid. 41/3 obręb Łady Krajęczyno, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-05-14
223 Sprzedaż działki nr ewid. 22/2 obręb Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-05-14
222 Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-05-10
221 Zapytanie ofertowe na „Adaptację dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim” Marcin Daź 2018-05-04
220 Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo gmina Gzy Madziar Ilona 2018-04-24
219 Dostawa materiałów drogowych (mieszanki żwiru) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-04-24
218 Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-04-05
217 Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójty Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy - Wisnowa Madziar Ilona 2018-04-04
216 Dostawa i wdrożenie technologii TIK, platformy edukacyjnej oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy Madziar Ilona 2018-03-26
215 Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo Madziar Ilona 2018-03-22
212 Sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Pękowo, gm. Gzy. Madziar Ilona 2018-03-16
213 Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we wsi Szyszki Włościańskie, gm. Gzy. Madziar Ilona 2018-03-16
214 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Łady Krajęczyno, gm. Gzy. Madziar Ilona 2018-03-16
211 „Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” w roku szkolnym 2017/2018” Madziar Ilona 2018-03-06
210 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie” Madziar Ilona 2018-02-16
209 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie Madziar Ilona 2017-12-29
208 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2017-12-08
207 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2017/2018 Madziar Ilona 2017-11-09
206 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy". Madziar Ilona 2017-11-03
205 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Madziar Ilona 2017-09-11
204 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 Madziar Ilona 2017-07-27
203 Wykonanie remontu sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach Madziar Ilona 2017-07-21
202 Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2017-07-19
201 Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej alei dojazdowej będącej częścią składową parku podworskiego w Ołdakach, gm. Gzy Madziar Ilona 2017-06-23
197 Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo Madziar Ilona 2017-06-09
199 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty-Trojany Madziar Ilona 2017-06-09
198 Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2017-06-09
196 Remont przepustu w miejscowości Gotardy Madziar Ilona 2017-05-17
195 Remont mostu w miejscowości Ostaszewo-Włuski Madziar Ilona 2017-05-17
194 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Marcin Daź 2017-05-02
193 Zapytanie ofertowe na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2017r.” Marcin Daź 2017-04-19
190 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kozłowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-12-06
192 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2016/2017 Madziar Ilona 2016-11-14
191 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kozłowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-10-27
189 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-10-27
186 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kozłowej, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-08-04
184 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Madziar Ilona 2016-07-21
183 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 Madziar Ilona 2016-07-15
182 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 Madziar Ilona 2016-07-14
181 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-07-14
180 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 Madziar Ilona 2016-07-04
179 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2016-06-23
178 Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo Madziar Ilona 2016-06-16
177 Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy". Marcin Daź 2016-06-08
176 Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Gzy Marcin Daź 2016-05-17
175 Zapytanie ofertowe na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2016r.” Marcin Daź 2016-05-02
174 Gzy: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy GZY Marcin Daź 2016-04-12
173 Zapytanie ofertowe "Dostawa koksu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" Marcin Daź 2016-01-05
172 Zapytanie ofertowe na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2015/2016” Marcin Daź 2015-11-06
171 Gzy: Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Numer ogłoszenia: 264944-2015 Marcin Daź 2015-10-07
170 Zapytanie ofertowe na działanie pn.: "Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy" Marcin Daź 2015-07-16
169 Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki Marcin Daź 2015-07-06
168 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy Marcin Daź 2015-06-24
166 Zapytanie ofertowe na działanie pn. Projekt rewaloryzacji zabytkowej alei dojazdowej będącej częścią składową parku podworskiego w Ołdakach, gm. Gzy. Marcin Daź 2015-06-23
165 Zapytanie ofertowe na działania pn.: "Dostarczenie do Publicznej Szkoły Podstawowej wyposażenia, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych" Marcin Daź 2015-06-22
164 Zapytanie ofertowe na działania pn.: "Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim" Marcin Daź 2015-06-22
163 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przydrożnych rowów oraz montaż przepustów Marcin Daź 2015-06-02
162 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2015r.” Marcin Daź 2015-04-27
161 Budowa budynku gospodarczego do obsługi urzędu gminy - roboty budowlane Marcin Daź 2015-04-07
160 Zapytanie ofertowe na "Budowę budynku gospodarczego" Madziar Ilona 2015-03-06
159 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2014-12-02
158 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2014/2015 Madziar Ilona 2014-11-21
157 Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kozłowo, gmina Gzy, stanowiącą własność Gminy Gzy Madziar Ilona 2014-11-13
156 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2014-11-10
154 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PĘKOWO, GM. GZY Madziar Ilona 2014-09-19
153 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Madziar Ilona 2014-09-19
152 "Budowa budynku gospodarczego" Madziar Ilona 2014-08-01
151 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2014r.” Madziar Ilona 2014-07-25
150 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2014/2015 Madziar Ilona 2014-07-25
149 Dostawa i montaż urządzeń do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Radosne oddziały przedszkolne Madziar Ilona 2014-07-25
146 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Madziar Ilona 2014-07-18
145 Dostawa i montaż urządzeń do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Radosne oddziały przedszkolne Madziar Ilona 2014-07-17
143 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pękowo, gmina Gzy Madziar Ilona 2014-06-11
144 Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych połozonych w obrębie Gzy, gm. Gzy Madziar Ilona 2014-06-11
142 Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 618 do wsi Pękowo Madziar Ilona 2014-05-30
141 Przebudowa przepustu w miejscowości Mierzeniec Madziar Ilona 2014-05-30
140 Przebudowa przepustu w miejscowości Gzy Madziar Ilona 2014-05-30
139 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2014-05-19
138 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych Madziar Ilona 2014-02-06
137 Zaproszenie do składania ofert na zakup audiowizualnych środków dydaktycznych Madziar Ilona 2013-12-02
136 Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dostarczenie posiłków Madziar Ilona 2013-12-02
135 Prowadzenie zajęć w ramach projektu DZIŚ MYŚLĘ O JUTRZE Madziar Ilona 2013-12-02
134 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych Madziar Ilona 2013-11-27
133 Prowadzenie zajęć w ramach projektu "Dziś myślę o jutrze" Madziar Ilona 2013-11-21
132 Udzielenie Gminie Gzy kredytu długoterminowego Madziar Ilona 2013-11-20
131 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2013/2014 Madziar Ilona 2013-11-12
130 Prowadzenie zajęć w ramach projektu "Dziś myślę o jutrze" Madziar Ilona 2013-11-04
129 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Marcin Daź 2013-09-20
128 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2013/2014 Madziar Ilona 2013-07-25
127 Remont łazienek w PSP Przewodowo Madziar Ilona 2013-07-09
126 Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo Madziar Ilona 2013-07-01
125 Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo Madziar Ilona 2013-06-24
124 Remont łazienek w PSP Przewodowo Madziar Ilona 2013-06-24
122 Remont przepustu i drogi gminnej Słończewo - Dziarno oraz remont przepustów we wsiach Pękowo, Mierzeniec, Przewodowo Poduchowne Madziar Ilona 2013-06-14
123 Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo Madziar Ilona 2013-06-14
121 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2013-06-10
120 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2013-06-06
119 Zapytanie ofertowe na wykonanie przydrożnych rowów oraz montaż przepustów Madziar Ilona 2013-05-24
118 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2013-05-17
117 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2013r.” Marcin Daź 2013-03-29
116 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2012/2013 Marcin Daź 2012-10-30
115 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Marcin Daź 2012-09-11
114 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013 Marcin Daź 2012-07-31
113 Udzielenie Gminie Gzy kredytu długoterminowego Marcin Daź 2012-07-27
112 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Marcin Daź 2012-07-25
111 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Marcin Daź 2012-06-26
110 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GZY O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Kozłowo, gmina Gzy, stanowiącej własność Gminy Gzy. Marcin Daź 2012-06-21
109 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GZY O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żebry Wiatraki Marcin Daź 2012-05-30
108 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GZY O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żebry Wiatraki Marcin Daź 2012-05-30
106 DOSTAWA MIESZANKI ŻWIRU (POSPÓŁKI) WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM RÓWNIARKĄ DLA POTRZEB REMONTU I NAPRAWY DRÓG NA TERENIE GMINY GZY Marcin Daź 2012-05-22
100 Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie Pękowo i obrębie Kozłowo, gmina Gzy, stanowiących własność Gminy Gzy. Marcin Daź 2011-12-21
99 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2011/2012 Marcin Daź 2011-11-11
98 Przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsi Pękowo i Kozłowo, gm. Gzy Marcin Daź 2011-11-11
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Marcin Daź 2011-10-25
95 Udzielenie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011 w wysokości 637.052,00 zł w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 232.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki - 405.052,00 zł Marcin Daź 2011-08-30
94 dowożenie uczniów Madziar Ilona 2011-07-29
93 Udzielenie kredytu .... Madziar Ilona 2011-07-29
92 Gzy: Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2011/2012 Marcin Daź 2011-07-22
91 Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno Marcin Daź 2011-06-27
90 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Marcin Daź 2011-06-20
89 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy. Marcin Daź 2011-05-17
88 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Marcin Daź 2011-04-11
87 Gzy: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOZŁÓWCE Marcin Daź 2011-03-03
86 Dostarczenie oleju opałowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2010-09-14
85 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Marcin Daź 2010-08-26
83 UTWORZENIE SZKOLONEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” Marcin Daź 2010-07-29
82 "UTWORZENIE SZKOLONEGO PLACU ZABAW w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” Marcin Daź 2010-07-19
81 DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZEDSZKOLA, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM w ROKU SZKOLNYM 2010/2011 w Gminie Gzy. Marcin Daź 2010-07-19
80 Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno Marcin Daź 2010-06-24
79 Gzy: Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Numer ogłoszenia: 161398 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 Marcin Daź 2010-06-09
78 Przebudowa drogi gminnej Porzowo - Kozłowo Numer ogłoszenia: 160828 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 Marcin Daź 2010-06-09
77 Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi - Żebry Wiatraki Marcin Daź 2010-05-17
76 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Marcin Daź 2010-05-17
74 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy. Marcin Daź 2010-04-20
73 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2009-09-10
72 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł w tym na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.543.300,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 256.700,00 zł Marcin Daź 2009-08-17
71 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkach Marcin Daź 2009-08-13
70 Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno Marcin Daź 2009-08-10
69 Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi - Żebry Wiatraki Marcin Daź 2009-07-31
68 Dowożenie dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i uczniów do szkół z terenu Gminy Gzy w roku szkolnym 2009/2010 Marcin Daź 2009-07-28
67 Przebudowa drogi gminnej Porzowo - Kozłowo Marcin Daź 2009-06-30
66 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy Marcin Daź 2009-06-18
65 Dostawa mieszanki żwiru dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy Marcin Daź 2009-04-23
64 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy - Wisnowa Marcin Daź 2008-10-03
63 Zakup używanego średniego samochodu ratownicz-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie Majorat Marcin Daź 2008-09-12
62 Dostarczeniu oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2008-09-08
61 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2008 Marcin Daź 2008-08-20
59 Budowa drogi gminnej we wsi Porzowo Marcin Daź 2008-06-30
58 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Porzowo Marcin Daź 2008-06-20
57 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym Marcin Daź 2008-05-07
56 Dostawa żwiru dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy Marcin Daź 2008-03-05
55 Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach” Marcin Daź 2007-11-07
54 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2007-09-21
53 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 614.000,00 zł. w tym na: Sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2007 – 494.000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2007 – 120.000,00 zł Marcin Daź 2007-08-30
52 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2007-08-01
51 Dowożenie dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów do szkół z terenu Gminy Gzy w roku szkolnym 2007/2008 Marcin Daź 2007-07-23
50 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mierzeniec Marcin Daź 2007-06-29
48 Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Marcin Daź 2007-06-04
47 przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki - Szyszki Marcin Daź 2007-05-23
46 SPRZEDAŻ I TRANSPORT ŻWIRU NA DROGI GMINNE Marcin Daź 2007-03-26
45 Dostarczenie opału do szkół z terenu gminy Gzy Marcin Daź 2006-10-19
44 Dostarczenie oleju opałowego leekiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gzach Marcin Daź 2006-09-26
42 Przetarg nieograniczony na usługę bankową Marcin Daź 2006-09-11
40 Dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gzy w roku szkolnym 2006/2007 Marcin Daź 2006-08-03
39 Przetarg nieograniczony na „Modernizację (przebudowę) drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare Marcin Daź 2006-07-20
38 Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Marcin Daź 2006-07-17
26 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jusiński Andrzej 2005-10-11
23 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Jusiński Andrzej 2005-08-30
22 Dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gzy w roku szkolnym 2005/2006 Jusiński Andrzej 2005-07-22
20 Przetarg nieograniczony - "Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Gotardy gm. Gzy" Jusiński Andrzej 2005-07-13
19 Przetarg nieograniczony na zakup pospółki z kruszywa naturalnego wraz z dostawą na drogin gminne Jusiński Andrzej 2005-07-04
18 Przetarg nieograniczony na wykonanie zabezpieczającego remontu dachu nad budynkiem administracujnym Urzędu Gminy w Gzach Jusiński Andrzej 2005-07-04
17 Srzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gzy Kalinowski Łukasz 2005-04-13
9 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Borza Nowe, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy i Żebry Wiatraki. Jusiński Andrzej 2004-03-10
8 Przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie tutejszej gminy. Jusiński Andrzej 2003-09-25
7 Przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami. Jusiński Andrzej 2003-09-19

[Liczba odsłon: 1915256]

przewiń do góry