Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 października w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Gzy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Gzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Formularz konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2022r.

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2022 roku

Konsultacje prowadzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

- pismo Urzędu Marszałkowskiego

- projekt uchwały zmieniającej

- komunikat- zaproszenie do konsultacji

- Formularz ankiety

 

Zarządzenie NR 45/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Gzy z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

- Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Gzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

- Formularz konsultacji

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2021 roku.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od 12 marca 2021r. do 01 kwietnia 2021r.

Program

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Wójt Gminy Gzy informuje, że w dniach 23- 30 listopada 2020 r. trwają konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –   na 2021 rok. Poniżej zamieszczony został Projekt przedmiotowej uchwały oraz Formularz konsultacji.

Program

Formularz konsultacji

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROEJKT WSPÓLNY PLAN 

Szanowni Mieszkańcy !

Rozwój gminy w naszych rękach – Wspólny plan mieszkańców gminy Gzy.

Gmina Gzy realizuje wspólnie z Fundacją WiseEuropa – Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundacją Stabilo projekt grantowy „Wspólny Plan” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -  Działanie 2.19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie Umowy udziału w projekcie i powierzenia grantu w ramach projekt „Wspólny Plan” (POWR.02.19.00-00-KP20/18 nr 9/2020/WP z dnia 17 lutego 2020 r. oraz aneksu 1 do Umowy z dnia 10 sierpnia 2020 r. a także aneksu nr 2 z dnia 30 czerwca 2021 r., według którego projekt zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Projekt dotyczy konsultacji społecznych nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy. Zasady tworzenia i zawartość studium określa ustawa z dnia 21 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres dotychczas obowiązującego w gminie dokumentu nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. Konieczna jest także kompleksowa analiza i aktualizacja uwarunkowań rozwoju gminy oraz niezbędne jest sformułowanie nowych kierunków rozwoju gminy.

Studium składa się z części tekstowej i graficznej. Studium określa diagnozę stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznacza na tej podstawie kierunki zagospodarowania terenu, co wiąże się także z szeregiem innych wskazań wynikających z właściwości danego obszaru. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkim uczestnikom, biorącym udział w projekcie,  a w szczególności mieszkańcom Gminy Gzy należą się podziękowania za dotychczasowe aktywne uczestnictwo w procesie konsultacji oraz wniesione wnioski, uwagi i spostrzeżenia w zakresie opracowania istotnego dokumentu stanowiącego o kierunkach rozwoju naszej gminy.

Każda forma uczestnictwa w procesie konsultacyjnym była istotna i  świadczyła, ze rozwój Gminy Gzy nie jest dla jej mieszkańców obojętna.

Poniżej przedstawiamy ogólne podsumowanie zrealizowanych poszczególnych etapów projektu.

I etap. DIAGNOZA

W ramach etapu diagnozy Zespół Konsultacji Społecznych (KS) dokonał analizy obowiązujących w gminie Gzy dokumentów w celu zebrania wskazówek istotnych dla sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy.

 

II etap. INFORMOWANIE

W ramach etapu Informowania w terminie od 13 do 24 października 2020 r. mieszkańcom zostały przekazane ulotki informacyjne dotyczące konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.

 - konsultacjea.jpg

Została również stworzona zakładka „Konsultacje społeczne” na stronie www.gminagzy.pl, w której były zamieszczane na bieżąco informacje odnośnie konsultacji. 

W ramach informowania odbyły się dwa spotkania z radnymi w dniu 25.09.2020 r. oraz w dniu 20.10.2020 r. w Gminnej Świetlicy w Gzach. Spotkanie w dniu 25.09.2020 r. odbyło się w trakcie Sesji Rady Gminy. Radni zostali wprowadzeni w temat konsultacji społecznych oraz poinformowani zostali o działaniach jakie mają być w najbliższej przyszłości w związku z tymi konsultacjami.

 - konsultacjeb.jpg

 

Spotkanie w dniu 20.10.2020 r. odbyło się przed planowaną Sesją Rady Gminy. Na  spotkaniu był kontynuowany temat konsultacji społecznych oraz realizowanego projektu. Radnym oraz Sołtysom zostały przekazane materiały promocyjne – pendrive’y oraz ulotki celem dotarcia z informacją do jak największej liczby mieszańców. Również członkowie zespołu bezpośrednio przekazywali ulotki oraz udzielali informacji na temat studium w ramach realizacji innego projektu realizowanego przez Gminę „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie gminy Gzy” w terminie od 13 do 24 października 2020 r.

 - konsultacjec.jpg

 

Ponadto w okresie od 2 do 16 listopada 2020 r. pełniony był dyżur telefoniczny w trakcie którego mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Mieszkańcy mogli także kontaktować się z zespołem e-mailowo. W ramach dyżurów telefonicznych Zespół KS przeprowadził 27 rozmów telefonicznych z mieszkańcami oraz otrzymał 17 wiadomości e-mail. Zapytania dotyczyły głównie spotkań z urbanistą, a także studium i konsultacji społecznych.

Informacje dotyczące konsultacji społecznych były także przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem księży na mszach niedzielnych, za co serdecznie im dziękujemy.

 

III etap. ZASIĘGANIE OPINII

W terminie od 15 grudnia 2020 r. do 2 lutego 2021 r. mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków formalnych do studium. W ramach tej procedury w tym terminie wpłynęło 10 wniosków. Wnioski te dotyczyły głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Wnioski formalne zostały omówione na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez urbanistkę. Po zaopiniowaniu i uzgadnianiu projektu Studium podczas dyskusji publicznej będzie można się zweryfikować czy złożone przez mieszkańców wnioski zostały uwzględnione w projekcie studium.

 

 - konsultacjed.png

W okresie od 19 stycznia do 14 marca 2021 r. na portalu kMAP była udostępniona ankieta, za pomocą której zbieraliśmy Państwa opinie i sugestie dotyczące rozwoju naszej gminy. W ankiecie wzięło udział ok. 80 osób – osiągając tym samym zakładane wskaźniki projektowe. Raport z wynikami ankiet został przekazany firmie urbanistycznej, która przygotowuje projekt studium i uwzględniła w miarę możliwości sugestie mieszkańców. Raport został udostępniony na naszych stronach internetowych.

 - konsultacjee.jpg

 

W dniu 05.08.2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami. Spotkanie było prowadzone przez moderatora. W spotkaniu czynny udział brała Pani Iwona Mieloch – urbanistka, która przygotowuje projekt studium. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Uczestnikom spotkania zostały przekazane materiały promocyjne. W trakcie spotkania urbanistka przedstawiła przygotowaną prezentację, która zawierała m. in. informacje dot. zagadnień, które powinny być zawarte w studium, krótkie podsumowanie złożonych przez mieszkańców wniosków oraz kierunki założone w projekcie dokumentu studium. Następnie odbyła się dyskusja w której mieszkańcy zadawali pytania, na której urbanistka udzielała odpowiedzi.

 - konsultacjef.jpg

 

Spotkanie zakończono krótkim podsumowaniem oraz zachęceniem do angażowania się w procedurę sporządzenia studium, do zaglądania na strony internetowe gminy w celu pozyskania informacji o kolejnych etapach sporządzenia studium oraz do uczestnictwa w debacie publicznej nad projektem dokumentu.

Dla najbardziej aktywnej w dyskusji osoby został wręczony drobny upominek - pendrive sfinansowany z projektu Wspólny Plan.

Ponadto podczas spotkania zorganizowany został kącik dla dzieci prowadzony przez animatora. Dzieciom, które przyszły na spotkanie razem z rodzicami została zapewniona dodatkowa opieka oraz zabawa plenerowa.

 

 - konsultacjeg.jpg

Na zakończenie etapu Zasięgania Opinii zostały przeprowadzone wywiady indywidualne z 4 przedsiębiorcami z terenu gminy, którzy najbardziej angażują się w sprawy gminne w formie rozmowy telefonicznej według określonego scenariusza Celem wywiadu było poznanie opinii przedsiębiorców w zakresie kierunków rozwoju gminy, które przyczyniłyby się do rozwoju gminy dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców.

Projekt ten jest dla Gminy ważny, ponieważ jest to jeden z pierwszych tego typu projektów realizowanych na terenie Naszej Gminy. Staraliśmy się poprzez różne kanały komunikacji dotrzeć do mieszkańców, aby sprawdzić, które kanały okażą się najbardziej skuteczne. Kanały komunikacji, które zostały wykorzystane w procesie konsultacji społecznych to między innymi strona internetowa urzędu, Biuletyn Informacji Publicznej, Facebook, tablice sołeckie oraz parafialne a także ogłoszenia parafialne. Podczas spotkania Zespołu Konsultacji Społecznych został przeanalizowany pomysł utworzenia grupy konsultacyjnej na portalu Facebook, gdzie można byłoby zamieszczać informacje odnośnie dalszej realizacji procesu sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy, ponieważ ten portal okazał się jednym z najbardziej skutecznych sposobów przekazywania informacji. Równie skuteczne okazały się także działania mające na celu wykorzystanie innych projektów do osiągnięcia naszego celu – rozpowszechnianie ulotek projektu „Wspólny plan” poprzez wykorzystanie projektu „Inwentaryzacja źródeł niskich emisji na terenie gminy Gzy” oraz poprzez udostępnienie ulotek w miejscach ogólnodostępnych np. w Urzędzie Gminy Gzy. Wszelkie pomysły powstałe w trakcie realizacji projektu dotyczące prowadzenia procesu konsultacji społecznych pozwolą nam na bardziej efektywne zarządzanie podobnym procesem w przyszłości.  

W ramach projektu udało nam się zakupić m.in.: aparat fotograficzny, laptop wraz z oprogramowaniem, namiot z informacją – Konsultacje Społeczne Gmina Gzy wraz ze stolikiem turystycznym oraz rzutnik z ekranem. 

 - konsultacjeh.jpg

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument. Kolejne etapy sporządzenia studium obejmują uzgodnienia z uprawnionymi organami oraz wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu. W tym okresie będzie również zorganizowana dyskusja publiczna, do której udziału serdecznie zachęcamy. Będzie można wtedy zapoznać się z planowanym zagospodarowaniem działki, która nas interesuje.

Wszystkim osobom biorącym udział w procesie tworzenia ważnego dla naszej gminy dokumentu m. in. Mieszkańcom, Radnym, Sołtysom, Przedsiębiorcom, Księżom tutejszych parafii, strażakom OSP oraz innym osobom zainteresowanym rozwojem naszej gminy pragniemy serdecznie podziękować. Cieszymy się, że chcecie Państwo razem tworzyć i kształtować przyszłość naszej małej ojczyzny!

Zapraszamy również do zapoznania się z wywiadem z Wójtem Gminy Gzy, który ukazał się w Tygodniku Ciechanowskim i jest dostępny pod linkiem:

https://www.tc.ciechanow.pl/pultusk/rozmowa-z-wojtem-gminy-gzy-cezarym-andrzejem-wojciechowskim

 

Wójt Gminy Gzy

Cezary Andrzej Wojciechowski

 

 

  

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim, a w szczególności Mieszkańcom Gminy Gzy, którzy w dniach 19 stycznia – 14 marca 2021 r. uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. Konsultacje społeczne odbyły się za pomocą interaktywnego narzędzia IT w serwisie kmap.pl, gdzie można było wypełnić ankietę lub zgłosić swoją potrzebę. Konsultacje społeczne z wykorzystaniem interaktywnego narzędzia IT były dla nas „pilotażowym projektem’.

Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas, cenne uwagi oraz kreatywne podejście do bardzo trudnego tematu. Państwa opinie, uwagi i potrzeby zostały przeanalizowane i zweryfikowane przez zespół konsultacji społecznych oraz projektanta, który przygotowuje dokumentację planistyczną. Wynik konsultacji społecznych jest dla nas niezmiernie ważny. To właśnie Wasz głos, głos Mieszkańców Gminy Gzy,  powinien stanowić, w którym kierunku powinna rozwijać się Gmina. Przekazane opinie z pewnością będą stanowić cenny wkład w dyskusję o przyszłości rozwoju Naszej Gminy. Państwa aktywny udział w konsultacjach jest dowodem, na to, że dobro Naszej Gminy nie jest Państwu obojętne.

Dziękujemy i Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do udziału we wszystkich  planowanych w przyszłość  konsultacjach społecznych w Naszej Gminie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportów.

 

Gzy, 01.04.2021 r.

ZASTĘPCA WÓJTA

Cezary Parzychowski

Raport wyniki ankiety - pdf 

Raport potrzeby - pdf

 

 

 


 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ankieta dotycząca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gzy.

 

Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki,

Gmina Gzy przygotowuje dokument: "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" - dokument planistyczny, który w znacznym stopniu będzie decydował o kształcie przestrzeni gminnej na najbliższe kilka - kilkanaście lat.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie badającej Wasze potrzeby i zbierającej Wasze opinie dot. rozwoju naszej gminy.

Państwa udział w ankiecie pozwoli stworzyć dokument, który w nadchodzących latach będzie wyznacznikiem tego jak tworzyć i optymalnie zarządzać przestrzenią naszej gminy.

Ankieta dostępna jest na stronie: https://kmap.pl/

Instrukcja jak wypełnić ankietę

Każdy głos jest dla nas ważny!

Termin wypełniania ankiet został przedłużony do 14 marca 2021 r. 

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

Cezary Parzychowski

 

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ankieta dotycząca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gzy.

 

Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki,

Gmina Gzy przygotowuje dokument: "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" - dokument planistyczny, który w znacznym stopniu będzie decydował o kształcie przestrzeni gminnej na najbliższe kilka - kilkanaście lat.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie badającej Wasze potrzeby i zbierającej Wasze opinie dot. rozwoju naszej gminy.

Państwa udział w ankiecie pozwoli stworzyć dokument, który w nadchodzących latach będzie wyznacznikiem tego jak tworzyć i optymalnie zarządzać przestrzenią naszej gminy.

Ankieta dostępna jest na stronie: https://kmap.pl/

Instrukcja jak wypełnić ankietę

Każdy głos jest dla nas ważny!

Termin wypełniania ankiet został przedłużony do 28 lutego 2021 r. 

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

Cezary Parzychowski

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ankieta dotycząca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gzy.

 

Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki,

Gmina Gzy przygotowuje dokument: "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" - dokument planistyczny, który w znacznym stopniu będzie decydował o kształcie przestrzeni gminnej na najbliższe kilka - kilkanaście lat.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie badającej Wasze potrzeby i zbierającej Wasze opinie dot. rozwoju naszej gminy.

Państwa udział w ankiecie pozwoli stworzyć dokument, który w nadchodzących latach będzie wyznacznikiem tego jak tworzyć i optymalnie zarządzać przestrzenią naszej gminy.

Ankieta dostępna jest na stronie: https://kmap.pl/

Instrukcja jak wypełnić ankietę

Ankiety można wypełniać do 15 lutego 2021 r.

Każdy głos jest dla nas ważny!

 

 

ZASTEPCA WÓJTA

Cezary Parzychowski

 

 

Gzy, 15 grudnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GZY

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

- obwieszczenie

- formularz wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy

Z up. WÓJTA

    Cezary Parzychowski 

Zastępca Wójta

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

                                                                       

 

Szanowni Mieszkańcy

pragnę poinformować, że Gmina Gzy rozpoczęła realizację projektu grantowego „Wspólny Plan”. Projekt realizowany jest przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt służy upowszechnianiu jak i również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach projektu Gmina Gzy pozyskała grant, który przeznaczony zostanie na przeprowadzenie konsultacji społecznych  w ramach prowadzonej procedury opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy.

W celu wyjaśnienia podstawowych zagadnień z obszaru planowania przestrzennego zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z  broszurą „Planowanie przestrzenne dla każdego”

Serdecznie zapraszam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz  śledzenia  bieżących informacji na:

- stronie internetowej www.gminagzy.pl

- Biuletynie Informacji Publicznej www.uggzy.bip.org.pl

- Facebooku www.facebook.com/Gminaa.Gzy

 

 

   Wójt Gminy Gzy

Cezary Andrzej Wojciechowski

 

Ulotka Konsultacje Społeczne

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą broszurą 

 Broszura planowanie przestrzenne dla każdego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelakowska Karolina
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-27 14:39:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzelakowska Karolina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-08 08:32:42
  • Liczba odsłon: 1654
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915204]

przewiń do góry