Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 29 listopada 2019 rGzy, dnia 23.01.2018r.


IOŚ.6840.2.1.2018WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO

SPRZEDAŻYWójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz wykonując Uchwałę Nr XXXI/145/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, która stanowi własność Gminy Gzy.

Gmina Gzy posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki przyjęty Uchwałą Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2012r., poz. 245).


I. Obręb ewidencyjny 0031 Szyszki

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 124/5 położona w obrębie Szyszki, w miejscowości Szyszki Włościańskie; na działce znajduje się budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 172 m 2 ; opis użytku: Bi – 0,09 ha; KW OS1U/00021752/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest przy drodze asfaltowej. Działka ma dostęp do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Powierzchnia nieruchomości:

900 m 2

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg planu działka leży na terenie usług publicznych.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

100 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT


Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018, poz. 121) upływa z dniem 07.03.2018r.


Szczegółowe informacje o działce można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.


Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.Wójt Gminy Gzy

/-/ Barbara Polańska

---------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 23.01.2018r.


IOŚ.6840.1.1.2018WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO

SPRZEDAŻYWójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz wykonując Uchwałę Nr XXXIII/154/14 Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, która stanowi własność Gminy Gzy.

Gmina Gzy posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki przyjęty Uchwałą Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2012r., poz. 245).


I. Obręb ewidencyjny 0021 Pękowo

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 22/2 położona w Pękowie; na działce znajduje się budynek garażowy (w stanie ruiny); opis użytku: Bi – 0,1359 ha; KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest przy drodze asfaltowej. Działka ma dostęp do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Powierzchnia nieruchomości:

1359 m 2

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr IOŚ.6730.26.2013 z dnia 07.10.2013r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

15 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT


Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018, poz. 121) upływa z dniem 07.03.2018r.


Szczegółowe informacje o działce można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.


Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.Wójt Gminy Gzy

/-/ Barbara Polańska-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 23.01.2018r.


IOŚ.6840.3.1.2018WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO

SPRZEDAŻYWójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz wykonując Uchwałę Nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, która stanowi własność Gminy Gzy.

Gmina Gzy posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki przyjęty Uchwałą Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2012r., poz. 245).


I. Obręb ewidencyjny 0012 Łady Krajęczyno

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 41/3 położona w obrębie Łady Krajęczyno; działka niezabudowana o pow. – 0,03 ha; KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest przy drodze asfaltowej. Działka ma dostęp do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Powierzchnia nieruchomości:

300 m 2

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka położona jest na terenie preferowanym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

5 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT


Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018, poz. 121) upływa z dniem 07.03.2018r.


Szczegółowe informacje o działce można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.


Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.Wójt Gminy Gzy

/-/ Barbara Polańska


---------------------------------------------------------------------------------------------

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW w roku 2017

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianych egzaminu , mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm)

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

(Dz. U. z 2010 r. poz. 53 Nr 311 z późn. zm.)

 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

·          8.081,00 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie   kształcenia wynoszącym 36 miesięcy  

(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

 

·          254,00 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna).

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Do  wniosku  pracodawca zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 

 • d okumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników 

 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

 • dyplom/świadectwo/zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu

 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis

 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis

 • oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 27.01.2017r.

IOŚ.6140.61.2017
Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r., poz. 856, z późn. zm. ) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku.”

Konsultacje odbywać się będą w terminie od 27 stycznia 2017r. do 18 lutego 2017r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

 1. na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uggzy@wp.pl

 3. na nr faksu: 23 691 31 67

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska


1. Projekt programu

Z up. Wójta

/-/

mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska


----------------------------------------------------------------------------------------


Gzy, dnia 21.06.2016r.


IOŚ.6840.2.1.2016WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz wykonując Uchwałę Nr XVI/79/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 8 czerwca 2016r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Gzy.

Gmina Gzy posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki przyjęty Uchwałą Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2012r., poz. 245).


I. Obręb ewidencyjny 0010/wieś Kozlowo

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 75/2 położona w Kozłowie; opis użytku: LzVI – 0,29 ha, PsIV – 0,20 ha i RIVb – 0,01 ha; KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka jest zadrzewiona i zakrzaczona (jesiony, klony jesionolistne, czeremcha).

Powierzchnia nieruchomości:

0,50 ha

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.           Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka położona jest na gruntach                      o przeznaczeniu rolniczym.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

10 500,00 (cena netto) + należny podatek VATPrawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) upływa z dniem 02.08.2016r.


Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.


Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.Wójt Gminy Gzy

          /-/ Barbara Polańska


---------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 31.05.2016r.

 

IOŚ.6840.1.1.2016

 

 

         WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH                 DO SPRZEDAŻY

 

 

            Wójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz wykonując: Uchwałę Nr XXXIII/154/14 Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r. i Uchwałę Nr XXXVII/174/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r.  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Gzy.

Gmina Gzy posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki przyjęty Uchwałą Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2012r., poz. 245).

 

I. Obręb ewidencyjny 0021/wieś Pękowo

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 22/2 położona w Pękowie; na działce znajduje się budynek garażowy (w stanie ruiny); opis użytku: Bi – 0,1359 ha; KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest przy drodze asfaltowej. Działka ma dostęp do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Powierzchnia nieruchomości:

1359 m 2

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr IOŚ.6730.26.2013 z dnia 07.10.2013r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

15 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT

 

II. Obręb ewidencyjny 0021/wieś Pękowo

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 22/4 położona w Pękowie; działka niezabudowana; opis użytku: Ps IV – 0,1168 ha; KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest przy drodze asfaltowej. Działka ma dostęp do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości:

1168 m 2

 

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr IOŚ.6730.26.2013 z dnia 07.10.2013r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

18 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT

 

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy,  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

1)       przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) upływa z dniem 14.07.2016r.

 

Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.

 

 

Wójt Gminy Gzy

 

          /-/ Barbara Polańska

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 27.01.2016r.

IOŚ.6140.1.2016

 

 

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r., poz.  856, z późn. zm. ) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku.”

            Konsultacje odbywać się będą w terminie od 27 stycznia 2016r. do 18 lutego 2016r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

1.       na piśmie w  siedzibie  Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy

2.       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  uggzy@wp.pl

3.       na nr faksu: 23 691 31 67

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

Z up. Wójta

/-/

mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska


1. Projekt programu

--------------------------------------------------------------

 Gzy, dnia 27.01.2015r.

IOŚ.6140.1.1.2015

 

 

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r., poz.  856, z późn. zm. ) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2014 roku.

            Konsultacje odbywać się będą w terminie od 27 stycznia 2015r. do 18 lutego 2015r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

1.      na piśmie w  siedzibie  Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy

2.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  uggzy@wp.pl

3.      na nr faksu: 23 691 31 67

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

                                                                                        z up. Wójta

                                                                                   /-/ Wiesław Ochtabiński

                                                                                        Zastępca Wójta

---------------------------------------------------------------------------

IOŚ.6840.5.1.2014                                                                                               Gzy, dnia 30.09.2014r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH                           DO SPRZEDAŻY

            Wójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz wykonując: Uchwałę Nr XXXVII/174/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Gzy.

Gmina Gzy posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki przyjęty Uchwałą Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r . (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w dniu 17.01.2012r., poz. 245).

 

I. Obręb ewidencyjny 0010/wieś Kozłowo

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 12 położona w Kozłowie. Cały jej grunt jest klasy V. KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pułtusku. Działka położona jest przy drodze gruntowej. Działka ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Powierzchnia nieruchomości:

0,80 ha

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.           Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i zagrodową, a w części na cele rolne.  

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

28 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT

 

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem  art. 216a w/w ustawy,   przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

1)       przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa z dniem 12.11.2014r.

 

Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy  (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.

 

 

Wójt Gminy Gzy

          /-/ Barbara Polańska

 

Gzy, dnia 23.09.2014r.

IOŚ.6840.4.1.2014

 

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH    DO SPRZEDAŻY

            Wójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.     o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518) oraz wykonując    Uchwałę Nr XXXIII/155/14   Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości, które stanowią własność Gminy Gzy.

1. Położenie   obręb 0006 wieś Gzy, gm. Gzy

2. Księga Wieczysta nr 0S1U/00052046/9   prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pułtusku.

3. Numer ewid. działki 135/2

4. Powierzchnia działki 456 m 2

5. Udział w częściach wspólnych lokali i w gruncie działki:

    lokal nr 1     3425/18070

    lokal nr 5     3376/18070

6. Powierzchnia użytkowa lokali - cena netto:

lokal nr 1 pow. 34,25 m² - cena wraz z udziałem w działce 4 989,60 zł + należny podatek VAT

lokal nr 5 pow. 33,76 m² - cena wraz z udziałem w działce 4 918,40 zł + należny podatek VAT

7. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym znajdującym się na działce nr ewid. 135/2                 o powierzchni 456 m 2 jest własnością Gminy Gzy. Działka   ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej       i wodociągu. W budynku wydzielonych jest pięć samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 180,70 m 2 , z czego cztery lokale mieszkalne znajdują się na parterze, a jeden – na poddaszu budynku.

Lokal nr 1 o   powierzchni użytkowej 34,25 m 2 , obejmuje 3 pomieszczenia, składa się z kuchni                              o powierzchni   użytkowej 15,25 m 2 ,   pokoju o powierzchni użytkowej 15,88 m 2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 3,12 m 2 . Udział 34,25/18070=18,96% powierzchni użytkowej w komunikacji ( sień + korytarz + strych, powierzchnia użytkowa 17,96 m 2 ).

Lokal nr 5 o   powierzchni użytkowej 33,76 m 2 , obejmuje 2 pomieszczenia, składa się z kuchni                              o powierzchni   użytkowej 17,26 m 2   i   pokoju o powierzchni użytkowej 16,52 m 2 . Udział 3376/18070=18,68% powierzchni użytkowej w komunikacji ( sień + korytarz + strych, powierzchnia użytkowa 20,74 m 2 ).

8. Forma sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy

 

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy,   przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

1)       przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż                  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa   z dniem 05.11.2014r.

Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy  (pokój nr 4)  oraz pod           nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach   8.00 – 16.00.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.

 

 

Wójt Gminy Gzy

          /-/ Barbara Polańska

 

----------------------------------------------------------------------------------

 Gzy, dnia 08.07.2014r.

IOŚ.6840.3.1.2014

 

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

            Wójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518) oraz wykonując Uchwałę Nr XXXIII/155/14  Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości, które stanowią własność Gminy Gzy.

1. Położenie  obręb 0006 wieś Gzy, gm. Gzy

2. Księga Wieczysta nr 0S1U/00052046/9  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pułtusku.

3. Numer ewid. działki 135/2

4. Powierzchnia działki 456 m2

5. Udział w częściach wspólnych lokali i w gruncie działki:

    lokal nr 1    3425/18070

    lokal nr 5    3376/18070

6. Powierzchnia użytkowa lokali - cena netto:

lokal nr 1 pow. 34,25 m² - cena wraz z udziałem w działce 12474,00 zł + należny podatek VAT

lokal nr 5 pow. 33,76 m² - cena wraz z udziałem w działce 12296,00 zł + należny podatek VAT

7. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym znajdującym się na działce nr ewid. 135/2 o powierzchni 456 m2 jest własnością Gminy Gzy. Działka  ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej i wodociągu. W budynku wydzielonych jest pięć samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 180,70 m2, z czego cztery lokale mieszkalne znajdują się na parterze, a jeden – na poddaszu budynku.

Lokal nr 1 o  powierzchni użytkowej 34,25 m2, obejmuje 3 pomieszczenia, składa się z kuchni o powierzchni  użytkowej 15,25 m2,  pokoju o powierzchni użytkowej 15,88 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 3,12 m2. Udział 34,25/18070=18,96% powierzchni użytkowej w komunikacji ( sień + korytarz + strych, powierzchnia użytkowa 17,96 m2).

Lokal nr 5 o  powierzchni użytkowej 33,76 m2, obejmuje 2 pomieszczenia, składa się z kuchni o powierzchni  użytkowej 17,26 m2  i  pokoju o powierzchni użytkowej 16,52 m2. Udział 3376/18070=18,68% powierzchni użytkowej w komunikacji ( sień + korytarz + strych, powierzchnia użytkowa 20,74 m2).

8. Forma sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy,  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

<!--[if !supportLists]--> 1)      <!--[endif]--> przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

<!--[if !supportLists]--> 2)      <!--[endif]--> jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa z dniem 20.08.2014r.

Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.

Wójt Gminy Gzy

                     /-/ Barbara Polańska

------------------------------------------------------------------------------


Gzy, dnia 22.04.2014r.

IOŚ.6840.1.1.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Wójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz wykonując: Uchwałę Nr XXXIII/154/14 Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Gzy.

Gmina Gzy posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki przyjęty Uchwałą Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2012r., poz. 245).

 

I. Obręb ewidencyjny 0021/wieś Pękowo

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 22/2 położona w Pękowie; na działce znajduje się budynek garażowy (w stanie ruiny); opis użytku: Bi – 0,1359 ha; KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pułtusku. Działka położona jest przy drodze asfaltowej. Działka ma dostęp do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Powierzchnia nieruchomości:

1359 m 2

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr IOŚ.6730.26.2013 z dnia 07.10.2013r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

15 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT

 

II. Obręb ewidencyjny 0021/wieś Pękowo

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 22/4 położona w Pękowie; działka niezabudowana; opis użytku: Ps IV – 0,1168 ha; KW OS1U/00052315/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pułtusku. Działka położona jest przy drodze asfaltowej. Działka ma dostęp do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Powierzchnia nieruchomości:

1168 m 2

Przeznaczenie:

dla terenu, na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gzy działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr IOŚ.6730.26.2013 z dnia 07.10.2013r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena sprzedaży:

18 000,00 (cena netto) + należny podatek VAT

 

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy,  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

1)      przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,  o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa  z dniem 10.06.2014r.

 

Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Gzy

 

                                                                                                    /-/ Barbara Polańska

                                                        ------------------------------------------------------

 Gzy, dnia 22.04.2014r.

IOŚ.6840.2.1.2014

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

            Wójt Gminy Gzy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz wykonując Uchwałę Nr XXXIII/156/14  Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości, które stanowią własność Gminy Gzy.

1. Położenie  obręb 0006 wieś Gzy, gm. Gzy

2. Księga Wieczysta nr 0S1U/00052046/9  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pułtusku.

3. Numer ewid. działki 135/2

4. Powierzchnia działki 456 m 2

5. Udział w częściach wspólnych lokali i w gruncie działki:

    lokal nr 2    3892/18070

    lokal nr 3    3952/18070

    lokal nr 4    3425/18070

6. Powierzchnia użytkowa lokali - cena netto:

lokal nr 2 pow. 38,92 m² - cena wraz z udziałem w działce 14175,00 zł + należny podatek VAT

lokal nr 3 pow. 39,52 m² - cena wraz z udziałem w działce 14394,00 zł + należny podatek VAT

lokal nr 4 pow. 34,25 m² - cena wraz z udziałem w działce 12474,00 zł + należny podatek VAT

7. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym znajdującym się na działce nr ewid. 135/2 o powierzchni 456 m 2 jest własnością Gminy Gzy. Działka  ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej i wodociągu. W budynku wydzielonych jest pięć samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 180,70 m 2 , z czego cztery lokale mieszkalne znajdują się na parterze, a jeden – na poddaszu budynku.

Lokal nr 2 o  powierzchni użytkowej 38,92 m 2 , obejmuje 2 pomieszczenia, składa się z kuchni o powierzchni  użytkowej 20,90 m 2 i  pokoju o powierzchni użytkowej 18,02 m 2 . Udział 3892/18070=21,54% powierzchni użytkowej w komunikacji ( sień + korytarz + strych, powierzchnia użytkowa 20,42 m 2 ).

Lokal nr 3 o  powierzchni użytkowej 39,52 m 2 , obejmuje 2 pomieszczenia, składa się z kuchni o powierzchni  użytkowej 16,58 m 2  i  pokoju o powierzchni użytkowej 22,94 m 2 . Udział 3952/18070=21,87% powierzchni użytkowej w komunikacji ( sień + korytarz + strych, powierzchnia użytkowa 20,74 m 2 ).

Lokal nr 4 o  powierzchni użytkowej 34,25 m 2 , obejmuje 3 pomieszczenia, składa się z kuchni o powierzchni  użytkowej 15,88 m 2 , pokoju o powierzchni  użytkowej 15,25 m 2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 3,12m 2 . Udział 3425/18070=18,95% pow. użytkowej     w komunikacji ( sień + korytarz + strych, powierzchnia użytkowa 17,97 m 2 ).

8. Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

 

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy,  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków, tj.:

1)      przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 w/w ustawy; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa z dniem 10.06.2014r.

Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gzy (pokój nr 4) oraz pod nr telefonu: 23 691 31 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Gzy

                                                                                                              /-/ Barbara Polańska

------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 31.01.2014r.

IOŚ.6140.1.1.2014

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

 

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2014 roku

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r., poz.  856, z późn. zm. ) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2014 roku.

            Konsultacje odbywać się będą w terminie od 31 stycznia 2014r. do 21 lutego 2014r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

1.      na piśmie w  siedzibie  Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy

2.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  uggzy@wp.pl

3.      na nr faksu: 23 691 31 67

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ( pokój nr 4)

 

1. Projekt programu

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-15 11:50:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Parzychowski Cezary
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-12 23:12:21
 • Liczba odsłon: 20050
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915189]

przewiń do góry