Gzy, 21 stycznia 2020 r.
 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodno-prawnego
  we wsi   Przewodowo-Parcele
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy dnia 28 listopada 2019 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodno-prawnego

  -  zawiadomienie 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 22.01.2016r.

IOŚ.602.1.1.2016

Z a w i a d o m i e n i e

Wójt Gminy Gzy zawiadamia, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), iż przystąpiono do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016-2019.


W związku z powyższym informuje się, że :

1.       Z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016 – 2019 oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie inwestycji, gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gzy, pok. 4  w godz. 8.00 – 16.00.

2.       Uwagi i wnioski można składać w dniach od 22 stycznia 2016 roku do dnia 12 lutego 2016roku. Uwagi i  wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

3.        Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a)w formie pisemnej;
b)ustnie do protokołu;
c)za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:
uggzy@wp.pl .

4.       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gzy.

 

z up. Wójta

/-/ Wiesław Ochtabiński

Z-ca Wójta Gminy Gzy

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Pułtusk, dnia 18.12.2015 r.

WBA.6743.630.2015

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starosta Pułtuski podaje do publicznej wiadomości informację o zgłoszeniu robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczali ścieków.

 

Postępowanie prowadzone jest na działkach nr ewid.:

 

 • 37,39,41, 42/1, 57, 66, 70, 89, 95, 114/2 obręb Begno,
 • 132/1, 132/5,51/2 obręb Borza Strumiany,
 • 42/1, 77/1, 100 obręb Gotardy,
 • 6, 7, 9, 11, 56 obręb Grochy Imbrzyki,
 • 18,22, 48, 59/5, 59/6, 59/7, 60, 64/1, 67, 72, 73, 76, 98, 103, 104/2, 107, 112, 140, 149 obręb Gzy,
 • 21 obręb Gzy Wisnowa,
 • 24/1 obręb Kęsy Pańki,
 • 77, 91/1, 109/1, 116 obręb Kozłowo,
 • 92/6, 93, 99/1, 99/2, 134/2, 140 obręb Kozłówka,
 • 70, 93/2 obręb Mierzeniec,
 • 2, 3, 6, 21/4 obręb Nowe Przewodowo,
 • 10, 18/6, 32/1, 46/2 obręb Nowe Skaszewo,
 • 60, 79/2 obręb Ołdaki,
 • 33 obręb Ostaszewo Pańki,
 • 36, 51 obręb Ostaszewo Wielkie,
 • 18/1, 51/1 obręb Ostaszewo Włuski,
 • 99/1, 193,297/1, 298/1, 347, 349, 352,368 obręb Pękowo,
 • 79/1,90,95,107,140/4,147/1,169/4,169/5,169/6,169/7 obręb Porzowo,
 • 11, 33, 34, 14 obręb Przewodowo Majorat,
 • 42/2,49,51/2,51/4,51/6 obręb Przewodowo Poduchowne,
 • 195 obręb Skaszewo Włościańskie,
 • 12/1,41/1, 50, 90/2, 94/2 obręb Słończewo,
 • 54/1 obręb Stare Grochy,
 • 20/3, 22/2 obręb Sulnikowo,
 • 56 obręb Szyszki Folwark,
 • 52, 59, 84, 91, 148 obręb Szyszki Włościańskie,
 • 1/5,2/2, 4, 17, 21, 23 obręb Tąsewy,
 • 8/2, 16/2 obręb Wójty Trojany,
 • 21/1,21/2, obręb Wysocki,
 • 1/1,45/1, 72/2, 80/1 obręb Żebry-Falbogi,
 • 77/1, 97 obręb Grochy Serwatki,
gmina Gzy, powiat Pułuski.
 
Dokumentacja dotyczącą przedmiotowej sprawy znajduje w Wydziale Budownictwa i Architektury.
Uwagi i wnioski składać można do dnia 04.01.2016 r. pisemnie na adres Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa i Architektury w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, ustanie do protokołu w Wydziale lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl

 

Uwagi i wnioski złożona po dniu 08.01.2016 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

DYREKTOR

Wydziału Budownictwa i Architektury

mgr inż. Paweł Mroczkowski.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 16.09.2014r.

IOŚ.611.1.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do   wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2011r., Nr 12, poz.59 z późn. zm.) zawiadamia się, że   w siedzibie Urzędu Gminy Gzy w dniach   od 16 września 2014 roku do 14 listopada 2014 roku (tj. na okres 60 dni) zostanie wyłożony   do wglądu   osób zainteresowanych projekt uproszczonego planu urządzenia lasu obrębów: Begno, Borza Strumiany, Gotardy, Grochy Imbrzyki, Grochy Serwatki, Gzy, Kęsy Pańki, Kęsy Wypychy, Kozłowo, Łady Krajęczyno, Mierzeniec, Nowe Borza, Nowe Skaszewo, Ołdaki, Ostaszewo Pańki, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Pękowo, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Parcele, Sisice, Skaszewo Włościańskie, Stare Grochy, Sulnikowo, Szyszki, Tąsewy, Wójty Trojany, Zalesie Lenki, Żebry Wiatraki   .

W tym terminie zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznawać się z projektem codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 16.00 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 21 ust. 4 w/w ustawy uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

 

                                                                                                               z up. Wójta

                                                                                             /-/ mgr inż. Wiesław Ochtabiński

                                                                                                             Zastępca Wójta

 

------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 12.02.2008r.

PP 7331- 1P/2008

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

 

Na podstawie art.61.§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: Budowie drogi gminnej we wsi Porzowo od km 0+003 do km 1+587 o długości 1.584 mb na działkach o numerach obręb Porzowo dz.: 5, 6, 7, 8, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26/4, 26/6, 27, 28/1, 29/1, 30, 31/1, 33/1, 34/1, 38, 39, 40, 41/1, 42/1, 65/1, 66/1, 68/1, 70/1, 71/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 55, 56, 85/1, 88/2, 89, 90, 91/1, 92, 93, 94/1, 95, 96, 97, 98

Obręb Kozłowo dz.: 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12, 13/3, 13/4, 13/5, 164                            Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 04 marca 2008 r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Gminy Gzy pokoju nr 3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest Pan Wiesław Jakubiak (tel. 691 31 22 lub 691 31 67).

 

 

 

                                                           WÓJT GMINY GZY

                                                           /-/ Zbigniew Zenon Kołodziejski

 

 

 

---------------------------------------

Gzy, dnia 10.08.2007 r.

 

Nr 7624-1/2007

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 46 a ust 1, w związku z ust 5 i ust 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 §3 i § 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamiam

 

że w dniu 03.08.2007r. na wniosek Pana Sławomira Lenarcika, zam. Gotardy 37, 06-126 Gzy pow. pułtuski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
”Modernizacji istniejącego budynku produkcyjnego i dobudowie chłodni i konfekcji mięsa i wyrobów”.
              Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym informuję o prawie składania wyjaśnień i zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się, co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowoprzyjęty.
Dokumentacja dot. przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Gzach pok. nr 3
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 16 00 .

 

Otrzymują:
1) Wnioskodawca,
2) PP. Jarosław i Barbara Wyrzykowscy, zam. Gotardy
3) a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie + informacja na stronie internetowej).

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Zbigniew Zenon Kołodziejski

 

---------------------------------------

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Jaźwiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Paulina Gutowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-04 10:03:40
 • Liczba odsłon: 11812
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915191]

przewiń do góry