Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Gzach”
 
zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę gminnej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy
 
w sprawie powołania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę gminnej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2018 roku.
część tabelaryczna
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.
 
w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania strat w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Gzy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez
niekorzystne zjawisko atmosferyczne
 
w sprawie procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły.
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.
 
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie nr 47 z dnia 2 sierpnia 2018r.                                                                                    
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie ”
 
w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji.
 
w sprawie utworzenia punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) i określenia zasad jego funkcjonowania.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.
 
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko -Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym
 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko -Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym
 
 
w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w zasobach archiwum zakładowego Urzędu Gminy Gzy
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym
 
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 09 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok. 
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2017 rok.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy
 
w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Gzy.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2017 rok.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Gzy.
 
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gzach.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy
 
w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji obligacji.
 
Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego w planu kont dla realizacji operacji „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie" realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020.
 
w sprawie określenia środka transportu do odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za kilometr przebiegu w przypadku odbywania podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2017 roku.
 
zmieniające Zarządzenie Nr 27/20 16 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Gzy.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji ds. skontrum materiałów bibliotecznych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
 
w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia następujących szkół na terenie gm. Gzy: PSPim. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, PSP w Skaszewie Włościańskim oraz PG im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok
 
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Gzach oraz regulaminu jej działania.
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży obuwia roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego
 
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Gzach oraz regulaminu jej działania.
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok
 
w sprawie ustalenia metodologii wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy", w ramach Priorytetu X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działanie 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddzialanie 10.1.1. Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)" RPO WM na lata 2014-2020
 
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. 1. 3. 5. 6. 7. 8. Biuro "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy", w ramach Priorytetu X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działanie 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" RPO WM" na lata 2014-2020
 
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach
Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Gzy
 
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii.
 
w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.
 
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.
 
w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy Gzy
 
w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego  
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2016 rok.
 
w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gzy na rok szkołny 2017/2018
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gzy na rok szkolny 2017/2018
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2016 rok.
 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.
 
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego w planu kont dla realizacji operacji „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie" realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020.
 
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach.
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2016 roku.                                                                                                                                                              

 

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatków od towarów i usług w Gminie Gzy

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok

 

 
 
 

 

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 14 października 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 15 września 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 2 września 2016 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna"

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 2 września 2016 roku

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, szkoły, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 10 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Gzy

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 3 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 28 lipca 2016 roku 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 15 lipca 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 15 lipca 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 15 lipca 2016 roku 

w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczycieja mianowanego

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 15 lipca 2016 roku 

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gzy i Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15 lipca 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 14 lipca 2016 roku 

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego 

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 17 czerwca 2016 roku 

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 17 czerwca 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 16 czerwca 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 15 czerwca 2016 roku 

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustaleniu jej zadań i trybu pracy

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 15 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 31 maja 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 18 maja 2016 roku  

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok

 
w sprawie: przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2015 rok.
 
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
 
w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016-2025.
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
 
w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wykonawczego.
 
w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy Gzy oraz sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
 
 
 
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2015 rok.
 
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Zarządzenia Wójta Gminy z 2015 roku.
 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 26 października 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 14 października 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 14 października 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 7 października 2015r.

w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr1 w Gzach w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 7 października 2015r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia 5 października 2015r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 5 października 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 23 września 2015r.

w sprawie odwołania przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 17 września 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 24 sierpnia 2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 roku.

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 10 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia dna 14 sierpnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gzy i jednostek organizacyjnych gminy.

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 4 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia kryterium składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka Szkolna” od dnia 24 sierpnia 2015r. do dnia .10 września 2015r.

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 ust.1.

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy za rok 2015.

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m 2

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-21 10:44:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Szelągowska Emilia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 15:38:17
  • Liczba odsłon: 5933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915224]

przewiń do góry