Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 rokuUchwała Nr XIII/57/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych  przez Gminę Gzy

Uchwała Nr XIII/58/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przekazywania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.

Uchwała Nr XIII/59/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

Uchwała Nr XIII/60/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.

Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008
   
Załącznik Nr 1
    Załącznik Nr 2
    Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XIII/62/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Gzy do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Uchwała Nr XIII/63/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie:  rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.

Uchwała Nr XIII/64/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.


Uchwały XIV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XIV/65/08 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy.

Uchwała Nr XIV/66/2008 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XIV/67/2008 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.
Załącznik Nr1
Załącznik Nr2
Załącznik Nr3
Załącznik Nr4
Załącznik Nr5
Prognoza długu
     

Uchwała Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Gzy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Zielone Mosty Narwi”.

Uchwała Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 – 2013.


Uchwały XV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku

Uchwała Nr XV/70/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy

Uchwała Nr XV/71/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

Uchwała Nr XV/72/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy

Uchwała Nr XV/73/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008
  Prognoza długu
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 2
  Załącznik Nr 3
  Załącznik Nr 4


Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 - 2013

Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Uchwały XVI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 11 września 2008 roku

Uchwała Nr XVI/78/08 Rady Gminy Gzy z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr  XVI/79/08 Rady Gminy Gzy z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

Uchwały XVII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2008 roku

Uchwała Nr XVII/80/08 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2008 roku
w sprawie: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

Uchwała Nr XVII/81/08 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.
Załącznik 1 do Uchwały
Załącznik 1a do Uchwały
Załącznik 2 do Uchwały
Załącznik 2a do Uchwały
Załącznik 3 do Uchwały
Załącznik 3a do Uchwały
Załącznik 4 do Uchwały

Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Gzy z dnia 9 pażdziernika 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym .

Uchwała Nr XVII/83/08 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2008 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

Uchwała Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk

Uchwała Nr XVIII/85/08 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie: w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
 
Uchwała Nr XVIII/86/08 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gzy w 2009 roku

Uchwała Nr XVIII/87/08 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie: określenia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 88/08/XVIII Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia plany pracy Rady Gminy Gzy na rok 2009.

 

Uchwała Nr 89/08/XVIII Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy na rok 2009.

 

Uchwała Nr 90/08/XVIII Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.

 

Uchwała Nr 91/08/XVIII Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020.

 

Uchwała Nr 92/08/XIX Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

 

Uchwała Nr 93/08/XIX Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy Gzy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Uchwała Nr 94/08/XIX Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.


Uchwała Nr 95/08/XIX Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: współpracy z organizacjami pożytku publicznego


Uchwała Nr 96/08/XIX Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Część opisowa

Prognoza długuInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-02 10:50:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-11 09:07:58
  • Liczba odsłon: 2149
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915192]

przewiń do góry