Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności - stan w dniu 01.01.2021 r. - pdf

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA

Paulina Smoługa

tel. 23 691 31 22, 23 691 31 67

e-mail: p.smoluga@gminagzy.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 848)
 • Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 16 marca 2021 r.  w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Gzy - pdf 

 

Urząd Gminy Gzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej -  www.uggzy.bip.org.pl  (Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Gzy).

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 28.02.2003 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 2. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 3. Brak tekstów alternatywnych opisujących zdjęcia, obrazki, ikony, dokumenty, skany.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. podwyższony kontrast;
 2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 3. mapa serwisu BIP;

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontaktz wyznaczonym koordynatorem - dane kontaktowe znajdują się na górze strony. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Budynek Gzy 6

W budynku wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

 1.  Budynek nie posiada ułatwień dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 

 1. Budynek Gzy 8

W budynku wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

 1. Wejście budynku umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 1. Budynek Gzy 9

W budynku wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

 1. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający kontakt z sekretariatem.
 2. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Do wejścia budynku prowadzoną schody - brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 4. W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNA

Urząd Gminy Gzy nie posiada personelu, który może w interaktywny sposób zapewnić tłumaczenie informacji na język migowy, ale zapewnia na wniosek zainteresowanego tłumaczenie wskazanej informacji na język polski migowy. Istnieje możliwość po wcześniejszym ustaleniu terminu osobistego tłumaczenia na język polski migowy.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia 29.03.2021 r. – na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

[Liczba odsłon: 1915178]

przewiń do góry