Regulamin Gminnej Biblioteki

Publicznej w Gzach

                                        

§ 1

1)      Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy

2)      Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3)      Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a)      okazać dowód osobisty

b)      wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

4)      Za  niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

5)      Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania , miejsca pracy lub szkoły.

6)      w wypożyczalni  obowiązuje zakaz palenia tytoniu .

                                     

§ 2

1)      Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a)      jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem /kaucja zryczałtowana wynosi 15,00 zł

b)      przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek / w kwocie co najmniej  aktualnej wartości książki

 

§ 3

1)      Wypożyczać można jednorazowo 15 woluminów, w tym z beletrystyki 10 wol.

2)      Książki z beletrystyki wypożycza się na czas nie dłuższy niż 30 dni Książki naukowe i popularno naukowe wypożycza się na czas nie dłuższy niż 7 dni

3)      Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4)      Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 , jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5)      Na prośbę czytelników biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6)      W razie braku książki czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych   bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka .Na prośbę czytelników biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

7)      Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu .

8)      Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą tych czytelników.

9)      Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

 

§ 4

1)      Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.                                                              

 

§ 5

1)      Biblioteka może wykonywać odpłatnie usługi ksero.

                           

§ 6

1)      Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną , powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczaniem. Zauważone szczególne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi,

2)      Za szkody wynikłe z zagubienia , uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik . Wysokość odszkodowania ustala Kierownik wypożyczalni. Na sumy wpłacone z tego tytułu czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

3)      Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

§ 7

1)      Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek – biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

                                                               

§ 8

1)      Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisać do książki skarg i wniosków.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jusiński Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 08:58:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-25 14:09:55
  • Liczba odsłon: 2129
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915249]

przewiń do góry