2009

 

----  

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2010 Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12Uchwała Nr XXVII/140/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010


Uchwała Nr XXVII/139/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Pułtusk


Uchwała Nr XXVII/138/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego  


Uchwała Nr XXVII/137/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5


Uchwała Nr XXVI/136/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

UCHYLONA


Uchwała Nr XXVI/135/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gz y


Uchwała Nr XXVI/134/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Gzy


Uchwała Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości


Uchwała Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XXVI/131/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


Uchwała Nr XXVI/130/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia wzorów formularzy na: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny


Uchwała Nr XXVI/129/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 

Uchwała Nr XXVI/128/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia wysokości podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/127/09 Rady Gminy Gzy z dnia 30 października 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009

 

Uchwała Nr XXV/126/09 Rady Gmiy Gzy z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Prognoza długu

Uchwała Nr XXV/125/09 Rady Gminy Gzy z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie: zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Uchwała Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 września 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do realizacji zadana inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Gzy

 

Uchwała Nr XXIII/123/09 Rady Gminy Gzy z dnia 5 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego."

 

Uchwała Nr XXIII/122/09 Rady Gminy Gzy z dnia 5 sierpnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Gzy z dnia 5 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009

Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXIII/120/09 Rady Gminy Gzy z dnia 5 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Prognoza długu

 

 

Uchwała Nr XXIII/119/09 Rady Gminy Gzy z dnia 5 sierpnia 2009 roku

w sprawie: budowy pomnika upamiętniającego nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach.

 

Uchwała Nr XXII/118/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXII/117/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie:  uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zapotrzebowaniem gminy na lata 2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Uchwała Nr XXII/116/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo


Uchwała Nr XXII/115/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany w Statucie Gminy


Uchwała Nr XXII/114/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy


Uchwała Nr XXII/113/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr1

Załącznik Nr2

Załącznik Nr3

Załącznik Nr4

Załącznik Nr5

Załącznik Nr6

Prognoza długu


Uchwała Nr XXII/112/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: współdziałania Gminy Gzy z Gminą Winnica w zakresie realizacja zadań edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone w publicznych przedszkolach przez Gminę Winnica.


Uchwała Nr XXII/111/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: współdziałania Gminy Gzy z Gminą Pułtusk w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone w publicznych przedszkolach przez Gminę Pułtusk.


Uchwała Nr XX I/110/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy GzyUchwała Nr XXI/109/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej


Uchwała Nr XXI/108/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2009 rok

Załącznik Nr1

Załącznik Nr2

Załącznik Nr3

Załącznik Nr3a

Załącznik Nr4

Załącznik Nr5

Załącznik Nr6Uchwała Nr XXI/107/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy


Uchwała Nr XX/106/09 Gminy Gzy Rady z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


Uchwała Intencyjna Nr XX/105/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: przystąpienia gminy Gzy do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa mazowieckiego w ramach RPOWM 2007-2013 pn. 1) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 2) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa


Uchwała Nr XX/104/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej


Uchwała Nr XX/103/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na złożenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Uchwała Nr XX/102/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy


Uchwała Nr XX/101/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Gzy


Uchwała Nr XX/100/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach.Uchwała Nr XX/99/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Gzy.Uchwała Nr XX/98/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których gmina Gzy jest organem prowadzącym.Uchwała Nr XX/97/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 20098 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009.  

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


---


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-08 09:52:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-14 14:59:42
  • Liczba odsłon: 2076
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915149]

przewiń do góry