Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr XXXII/161/2017
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała nr XXXII/160/2017
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy

Uchwała nr XXXII/159/2017
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr XXXII/158/2017
w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XXXII/157/2017
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018

Uchwała nr XXXII/156/2017
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy

Uchwała nr XXXII/155/2017
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2018
Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej

Uchwała nr XXXII/154/2017
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała nr XXXII/153/2017
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Porblemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok

Uchwała nr XXXII/152/2017
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017

Uchwała nr XXXII/151/2017
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy GzyUchwały XXXI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 roku.
Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 roku.

Uchwała Nr XXX/150/2017
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XXX/149/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą w Skaszewie Włościańskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z siedzibą w Skaszewie Włościańskim

Uchwała Nr XXX/148/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko -Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaźni Polsko Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym

Uchwała Nr XXX/147/2017
w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/146/2017
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy

Uchwała Nr XXX/145/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXX/144/2017
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/143/2017
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017.

Uchwała Nr XXX/142/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 października 2017 roku.


Uchwała Nr XXX/141/2017
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gzy na rok 2017


 
Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 5 października 2017 roku.


Uchwała Nr XXIX/140/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017

Uchwała Nr XXIX/139/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Uchwała Nr XXVIII/138/2017
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sulnikowo

Uchwała Nr XXVIII/137/2017
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Gzy

Uchwała Nr XXVIII/136/2017
w sprawie wyrażenia zgody na umowę dzierżawy

Uchwała Nr XXVIII/135/2017
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/134/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXVIII/133/2017
w sprawie emisji obligacji


Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr XXVII/132/2017
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" w ramach Osi Priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Uchwała Nr XXVII/131/2017
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017

Uchwała Nr XXVII/130/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy GzyUchwały XXVI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 26 maja 2017 roku.

Uchwała Nr XXVI/129/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXVI/128/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała Nr XXVI/127/2017
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017.

Uchwała Nr XXVI/126/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwała Nr XXVI/125/2017
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXVI/124/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.Uchwały XXV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
Uchwała Nr XXV/123/2017 
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017.
Uchwała Nr XXV/122/2017 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Uchwała Nr XXV/121/2017 
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy

Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 10 kwietnia 2017 roku.

Uchwała Nr XXIV/120/2017
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/119/2017
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXIV/118/2017

w sprawie: Przyjęcia do realizacji ptrojejtu pt. "Nasze wasparcie - Twój sukces!" realizaowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziłanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017 roku.

Uchwała Nr XXIII/117/2017
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zaobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/116/2017
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXIII/115/2017
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXIII/114/2017
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXIII/113/2017
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017

Uchwała Nr XXIII/112/2017
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXIII/111/2017
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwały XXII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2017 roku.
Uchwała nr XXII/110/2017
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2020
Uchwała nr XXI/I109/2017 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017

Uchwała nr XXI/I108/2017  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-23 12:03:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-08 11:33:28
  • Liczba odsłon: 2403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915098]

przewiń do góry