Uchwały XI Sesji z dnia 27 grudnia 2019r.

Wyniki głosowania XI Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr XI/79/2019

w sprawie przekazania petycji

Uchwała nr XI/78/2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy

Uchwała nr XI/77/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała nr XI/76/2019

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Uchwała nr XI/75/2019
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr XI/74/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023

Uchwała nr XI/73/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020

Uchwała nr XI/72/2019
w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020

Uchwała nr XI/71/2019
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała nr XI/70/2019
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

Uchwała nr XI/69/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwały X Sesji z dnia 29 listopada 2019r.

Wyniki głosowania X Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr X/68/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy

Uchwała nr X/67/2019

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach

Uchwała nr X/66/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy

Uchwała nr /65/2019
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach

Uchwała nr X/64/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy

Uchwała nr X/63/2029
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr X/62/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr X/61/2019
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr X/60/2019
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na rok 2020

Uchwała nr X/59/2019
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2019

Uchwała nr X/58/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwały Nadzwyczajnej Sesji z dnia 17 października 2019r.

Wyniki głosowania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy
 
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
 
Uchwały VIII Sesji z dnia 29 sierpnia 2019r.  
 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019 - 2024
w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy za lata 2016-2018
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych  przez Gminę Gzy
 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019  
 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019  
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
 
   
 
 
 
Uchwały VII Sesji z dnia 28 czerwca 2019r.

Wyniki głosowania VII Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr VII/45/2019
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach

Uchwała nr VII/44/2019
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

Uchwała nr VII/43/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała nr VII/42/2019
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała nr VII/41/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Gzy za rok 2018

Uchwała nr VII/40/2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.


Uchwały VI Sesji z dnia 23 maja 2019r.
Wyniki głosowania VI Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr VI/39/2019
w sprawie sprzeciwu wobec zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.03.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i try bu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała nr VI/38/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VI/37/2019
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gzy

Uchwała nr VI/36/2019
w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości

Uchwała nr VI/35/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w spraw ie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr VI/34/2019
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VI/33/2019
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr VI/32/2019
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

Uchwała nr VI/31/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy  


Uchwały V Sesji z dnia 28 marca 2019r.
 

Wyniki głosowania V Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr V/30/2019
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr V/29/2019
w sprawie zmiany w Statusach Sołectw

Uchwała nr V/28/2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku

Uchwała nr V/27/2019
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

Uchwała nr V/26/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
 

Uchwały IV Sesji z dnia 31 stycznia 2019r.

 
 
Uchwała nr IV/25/2019
w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała nr IV/24/2019
w sprawie odwołania skarbnika gminy

Uchwała nr IV/23/2019
w sprawie podjęcia działań w zakresie przekazania w formie darowizn dróg
gminnych

Uchwała nr IV/22/2019
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

Uchwała nr IV/21/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-06 08:37:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Lewińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-22 15:35:26
  • Liczba odsłon: 2715
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912194]

przewiń do góry