Wnioski ogólne   

 

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 3. Zgłoszenie pobytu stałego
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 6. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców o numerze PESEL osoby zmarłej do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
 9. Podanie o wydanie aktów Urząd Stanu Cywilnego
 10. Wniosek o uwzględnienie w budżecie Gminy Gzy na rok 2023 zmiany realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 
 11. Wniosek o uwzględnienie w budżecie Gminy Gzy na rok 2023 realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego
 
 
Referat Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 
 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 2. Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wersja pdf
 4. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wersja word
 5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem
 6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o jego braku
 7. Wniosek o lokalizację zjazdu 
 8. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym budynku
 10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew/krzewów
 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wersja elektroniczna wniosku      (wniosek elektroniczny)
 12. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gzy   
 13. Wnioski o dofinansowanie usunięcia i utylizacji wyrobów azbestowych   
 14. Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawach rolnych.
 15. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 16. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 17. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wykonania usługi odbioru odpadów i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 18. Podanie o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego z wodociągu wiejskiego.
 19. Wniosek o zapewnienie możliwości dostawy wody z wodociągu gminnego.
 20. Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 21. Wniosek o udział w programie : "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
 22. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi
  wniosek
  załącznik nr 1
  załącznik nr 2
 23. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A-budynki i lokale mieszkalne
 24. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B-budynki i lokale niemieszkalne
 25. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
 26. Wniosek o najem lokalu
 
 
 
Referat Planowania Budżetu i Finansów
 
 1. Akcyza - Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku
 2. Akcyza - Wniosek o zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023
 3. Akcyza - Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 4. Akcyza - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 5. Informacja w sprawie deklaracji od nieruchomości, podatku rolnego i podatki leśnego  
 6. Deklaracja na podatek od nieruchomości  
 7. Deklaracja na podatek rolny
 8. Deklaracja na podatek leśny   
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. 
 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o hektarach przeliczeniowych.                 
 11. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy (stypendium 2022r.)
 12. Protokół do podania o umorzenie (informacja o stanie majątkowym podatnika)
 13. Kształcenie młodocianych - informacja dla pracodawców
 14. Kształcenie młodocianych - wniosek wersja pdf
 15. Kształcenie młodocianych - wniosek wersja word
 16. Kształcenie młodocianych - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 
 
 Samodzielne stanowisko pracy ds. oświatowych, obronnych i ochrony przeciwpożarowej
                                       
 
             
 
                                   

 

 

 

 

      
 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-18 14:38:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Koletta Krawczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-07 14:49:41
 • Liczba odsłon: 11366
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915155]

przewiń do góry