Uchwały XXVII Sesji z dnia 27 grudnia 2021 roku

Wyniki głosowania XXVII Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXVII/197/2021

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XXVII/196/2021

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli  oraz  formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2022

Uchwała Nr XXVII/195/2021

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 2022 rok

Uchwała Nr XXVII/194/2021

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2022

Uchwała Nr XXVII/193/2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXVII/192/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Uchwała Nr XXVII/191/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXVII/190/2021

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gzy na lata 2021-2025

Uchwały XXVI Sesji z dnia 26 listopada 2021 roku 

Wyniki głosowania XXVI Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXVI/189/2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/188/2021

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Gzy na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI/187/2021

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego do Uchwały Nr XXVI/187/2021 

Uchwała Nr XXVI/186/2021

w sprawie zmian  uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Uchwała Nr XXVI/185/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXVI/184/2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy

Uchwały XXV Sesji z dnia 8 października 2021 roku 

Wyniki głosowania XXV Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXV/183/2021 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Uchwała Nr XXV/182/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXV/181/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu w 2021 roku 

Uchwała Nr XXV/180/2021

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy Gzy"

załącznik Nr 1 - część opisowa i graficzna

załącznik Nr 2 - część graficzna

Uchwały XXIV Nadzwyczajnej Sesji z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Wyniki głosowania XXIV Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXIV/179/2021

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Grochy-Imbrzyki

Uchwała Nr XXIV/178/2021

w sprawie wyrażenia zgody na najem części budynku szkoły w Skaszewie Włościańskim oraz na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XXIV/177/2021

w sprawie wyrażenia zgody na najem części budynku szkoły w Gzach oraz na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XXIV/176/2021

w sprawie wyrażenia zgody na najem części budynku szkoły w Przewodowie Poduchownym oraz na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XXIV/175/2021

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała Nr XXIV/174/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Uchwała Nr XXIV/173/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Uchwały XXIII Sesji z dnia 28 czerwca 2021 roku 

Wyniki głosowania XXIII Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXIII/172/2021

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Gzy-Wisnowa.

Uchwała Nr XXIII/171/2021 

w sprawie przekazania skargi Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękowie według właściwości.

Uchwała Nr XXIII/170/2021 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021.

Uchwała Nr XXIII/169/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwała Nr XXIII/168/2021

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za  2020 rok.

Uchwała Nr XXIII/167/2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2020

Uchwała Nr XXIII/166/2021 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.

Uchwała Nr XXIII/165/2021 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Nr XXII/158/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na  terenie Gminy Gzy.

Uchwały XXII Sesji z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wyniki głosowania XXII Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXII/164/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gzy.

Uchwała Nr XXII/163/2021

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Grochy-Imbrzyki.

Uchwała Nr XXII/162/2021

w  sprawie rozpatrzenia  petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Uchwała Nr XXII/161/2021

w sprawie rozpatrzenia  petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Uchwała Nr XXII/160/2021

w sprawie przekazania petycji - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce.

Uchwała Nr XXII/159/2021

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele, Przewodowo Majorat, Nowe Przewodowo.

Uchwała Nr XXII/158/2021

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gzy.

Uchwała Nr XXII/157/2021

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2021 roku.

Uchwała Nr XXII/156/2021

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Rady Gminy Gzy nr XV/111/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.

Uchwała Nr XXII/155/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021.

Uchwała Nr XXII/154/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwały XXI Sesji z dnia 5 marca 2021 roku

Wyniki głosowania XXI Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XXI/153/2021

w sprawie przekazania petycji.

Uchwała Nr XXI/152/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gzy.

Uchwała Nr XXI/151/2021

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gzy.

Uchwała Nr XXI/150/2021

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Nr 340108W.

Uchwała Nr XXI/149/2021

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości w Gminie Gzy.

Uchwała Nr XXI/148/2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2021- 2023.

Uchwała Nr XXI/147/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021.

Uchwała Nr XXI/146/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Lewińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-11 11:58:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Lewińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-04 14:10:44
  • Liczba odsłon: 1979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915297]

przewiń do góry