Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy."

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany."

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany".

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: gmina Gzy - Sulnikowo, Gzy; gmina Świercze - Godacze, Klukowo, Wyrzyki; gmina Zatory - Cieńsza, Kruczy Borek. 

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia pn "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy."

Decyzja uchylająca decyzję znak IOŚ.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy."

Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy."

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany"

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na: "Budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy, obręb Przewodowo Parcele.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.2.4210.185.2022.RA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez zmianę nazwy inwestycji polegającej na : "Budowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy"

Obwieszczenie z dnia 11.05.2022r. opublikowane w dniu 12.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany".

Obwieszczenie z dnia 11.05.2022 r. opublikowane w dniu 12.05.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na:" Przebudowie drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele -Pękowo".

Obwieszczenie z dnia 06.05.2022 r.  opublikowany w dniu 09.05.2022 r.  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 342/1 w obrębie Pękowo, gmina Gzy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 342/1 w obrębie Pękowo, gmina Gzy".

Obwieszczenie z dnia 04.05.2022r. opublikowane w dniu 05.05.2022r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 389 w obrębie Pękowo gm.Gzy.

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MWp, niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, monitoringu CCTV w miejscowości Żebry- Włosty  na działce ewidencyjnej nr 27/1.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: " Przebudowie drogi wewnętrznej  w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy".

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:" Przebudowie drogi wewnętrznej  w miejscowości  Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy ".

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy.

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym  przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, w tym termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, położonych na terenie działek nr 31/2, 33/1 w miejscowości Przewodowo Poduchowne, obręb Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na: "Przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MWp, niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, monitoringu CCTV w miejscowości Żebry- Włosty na działce nr ewidencyjny 27/1".

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce  nr ewidencyjny 342/1 w obrębie Pękowo, gmina Gzy.

Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w  art.26a ust.1 ustawy Prawo łowieckie, stosownie do zapisu art.27 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2020r.,poz.1683, z późn.zm.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze PLT4409 wraz z okablowaniem i zasilaniem oraz instalacją odgromową, na terenie części działki nr ewid. 155/4 położonej w obrębi Przewodowo-Parcele. 

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW o powierzchni 2ha na terenie działki 198/3 w miejscowości Przewodowo Parcele Gmina Gzy woj. mazowieckie.

Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego dotyczące wydania decyzji nr 224/2021 z dnia 07.10.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy na dz. nr ewid. 68, 13/2, 11/4, 25/2, 27/1, 22/1, 23/4, 24/1, 26/1, 28/1, 29/1, 34/1, 35/1, 30/1, 9/4, 9/3, 8/2, 10/2, 7/2, 6, 5, 4, 3, 2, 1 w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy oraz dz. nr ewid. 69 w miejscowości Gzy, gmina Gzy. 

Obwieszczenie z dnia 05.10.2021 r. opublikowane w dniu 06.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1/2020 z dnia 26.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, polegającej na wybudowaniu pomieszczenia kotłowni gazowej w poziomie parteru budynku, nad częścią pomieszczeń piwnicznych (składu opału oraz pom. gospodarczym), zlokalizowanych w południowo-wschodnim narożniku budynku, budowie zbiornika podziemnego na gaz płynny 4850 dm3, montażu kondensacyjnego kotła gazowego o min. mocy 80 kW oraz budowa instalacji gazowej od zbiornika do budynku Szkoły, budowie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Szkoły do podłączenia kotła gazowego o mocy 74 KW, montażu kaskadowego układu pomp ciepła powietrze-woda, automatyka sterująca, montażu na dachu instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid o mocy 40,5kWp z wykorzystaniem 153 paneli o mocy 300 Wp każdy na terenie działek nr ewid. 31/2, 33/1 położonych w obrębie Przewodowo Poduchowne, gm. Gzy.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr 314/2021 w dniu 29.09.2021r. dotyczące sprostowania oczywistej omyłki  w treści  decyzji Nr 363/2021 z dnia 15.09.2021r. znak  sprawy WBA.6740.378.2021 zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji  drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej odcinek  Lipniki Stare - Gromin od km  0+000 do km 1+ 813 na  dz .nr  ew. 120,121,122   w miejscowości Gromin  gmina Pułtusk; dz.nr ew. 322/184, 323/184, 324/184, 34/192, 35/193,
27/187,28/188 w miejscowości Nowe Przewodowo gmina Gzy, dz. nr ew.23,24 w miejscowości Lipniki Stare gmina Pułtusk.

Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu w dniu 21.09.2021r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW o powierzchni 2 ha na terenie działki 198/3 w miejscowości Przewodowo Parcele  Gmina Gzy .woj. mazowieckie.

Obwieszczenie w sprawie realizacji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej odcinek Lipniki Stare - Gromin od 0+000 do km 1+813 na dz.nr ew. 120,121,122 w miejscowości Gromin gmina Pułtusk; dz nr ew. 322/184, 323/184, 324/184,34/192,   35/193,27/187,28/188 w miejscowości Nowe Przewodowo gmina Gzy, dz.nr ew. 23,24 w miejscowości   Lipniki Stare gmina Pułtusk.

Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy na dz. nr ewid. 68, 13/2, 11/4, 25/2, 27/1, 22/1, 23/4, 24/1, 26/1, 28/1, 29/1, 34/1, 35/1, 30/1, 9/4, 9/3, 8/2, 10/2, 7/2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 69 położonych w miejscowości Przewodowo Poduchowne.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 389 w obrębie Pękowo, gmina Gzy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 342/1 w obrębie Pękowo, gmina Gzy.

Obwieszczenie z dnia 11.08.2021 r. opublikowane w dniu 11.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

Decyzja IOŚ.6220.9.2020 z dnia 01.07.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na :"Budowie drogi powiatowej Lipniki Stare- Gromin, odcinek km 0+000 -km  1+813, Lipniki Stare - odcinek 0,01km, Nowe Przewodowo - odcinek 1,426 km Gromin - odcinek 0,377km polegającej na budowie drogi, rowów przydrożnych przepustów i zjazdów publicznych i indywidualnych".

Obwieszczenie z dnia 01.07.2021r. opublikowane w dniu 01.07.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie  drogi powiatowej Lipniki Stare - Gromin, odcinek km 0+000- km 1+813, Lipniki Stare - odcinek 0,01km, Nowe Przewodowo - odcinek 1,426km, Gromin - odcinek 0,377km polegającej na budowie drogi, rowów przydrożnych  przepustów i zjazdów publicznych i indywidualnych".

Obwieszczenie z dnia 30.06.2021 r. opublikowane w dniu 30.06.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, budowy linii kablowej SN 15kV, budowy napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowych nN 0,4kV ze złączami kablowymi, budowy wewnętrznej linii zasilającej nN 0,4kV, budowy linii napowietrznej nN 0,4kV, przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV, na części działek nr ewid. 59/1, 59/3, 62, 69, 75, 76, 80/1, 80/2, 81, 82, 85, 86, położonych w obrębie Stare Grochy, gm. Gzy.

Obwieszczenie z dnia 24.06.2021 r. opublikowane w dniu 24.06.2021 r. o wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr ewid. 153, położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy oraz na działkach nr ewid. 37/1, 37/2, położonych w obrębie Nowe Borza, gm. Gzy, dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia – wymianie istniejącego na działce nr 153 słupa SN, zabudowie dwóch słupów SN na działce 37/1 oraz skablowaniu linii napowietrznej pomiędzy projektowanymi słupami na działce nr 37/2

Obwieszczenie z dnia 26.05.2021 r. opublikowane w dniu 26.05.2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr ewid. 155/4 położonej w obrębie Przewodowo Parcele, gmina Gzy, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nr. PLT4409 wraz z okablowaniem i zasilaniem oraz instalacją odgromową.

Obwieszczenie z dnia 14.05.2021r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW o powierzchni 2 ha na terenie działki 198/3 e miejscowości Przewodowo Parcele Gmina Gzy woj. mazowiecki.

Obwieszczenie z dnia 11.05.2021 r. opublikowane w dniu 11.05.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, budowy linii kablowej SN 15kV, budowy napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowych nN 0,4kV ze złączami kablowymi, budowy wewnętrznej linii zasilającej nN 0,4kV, budowy linii napowietrznej nN 0,4kV, przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV, na części działek nr ewid. 59/1, 59/3, 62, 69, 75, 76, 80/1, 80/2, 81, 82, 85, 86, położonych w obrębie Stare Grochy, gm. Gzy.

Obwieszczenie z dnia 22.03.2021 r. opublikowane w dniu 22.03.2021 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr ewid. 155/4 położonej w obrębie Przewodowo Parcele, gmina Gzy, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nr. PLT4409 wraz z okablowaniem i zasilaniem oraz instalacją odgromową.

Obwieszczenie z dnia 08.03.2021 r. opublikowane w dniu 09.03.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 33, w miejscowości Szyszki Folwark, obręb Szyszki, gmina Gzy.

Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym”, na terenie działek nr 31/2, 33/1, w miejscowości Przewodowo Poduchowne, obręb Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy.

Obwieszczenie z dnia 23.02.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o nr. PLT4409 wraz z okablowaniem i zasilaniem oraz instalacją odgromową, na terenie działki nr ewid. 155/4 położonej w obrębie Przewodowo Parcele, gm. Gzy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, 04.01.2021 r.

IOŚ.6733.8.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany.”, dla części działki nr ewid. 95, 128/1, 137 oraz działek nr ewid. 56, 129/1, 102/1, 128/4, 128/1, 103/3, 104/2, 105/2, 106/5, 106/2, 106/6, 128/5, 138/1, 103/4, 128/6, 103/1 położonych w obrębie Borza Strumiany, grn. Gzy, oraz części działki nr ewid. 69, położonej w obrębie Gzy, gm. Gzy.

- obwieszczenie

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, 30.12.2020 r.

IOŚ.6733.9.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą, dla działki nr ewid. 33 położonej w obrębie Szyszki, gm. Gzy. 

- Obwieszczenie

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, 29.12.2020 r.

IOŚ.6733.10.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchowne”, dla działek nr ewid. 33/1, 31/2, położonych w obrębie Przewodowo Poduchowne, gm. Gzy.

- Obwieszczenie

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, 15 grudnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GZY

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

- obwieszczenie

- formularz wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, dnia 08.12.2020 r.

 

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany.”, dla części działek nr ewid. 95, 128/1 i 137 oraz działek nr ewid. 56, 129/1, 102/1, 128/4, 128/1, 103/3, 104/2, 105/2, 106/5, 106/2, 106/6, 128/5, 138/1, 103/4, 128/6, 103/1 położonych w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy, oraz części działki nr ewid. 69, położonej w obrębie Gzy, gm. Gzy.

- zawiadomienie

 

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

Zastępca Wójta                                                           

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, dnia 16.11.2020 r.

   Wójt Gminy

          Gzy

IOŚ.6733.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 16.11.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, po demontażu stanowiska słupowego w istniejącej linii SN 15kV, budowa napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV, po demontażu istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowa linii napowietrznych nN 0,4kV po demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa linii kablowych nN 0,4kV ze złączem kablowym na terenie działek nr 54/3, 55, 58, 59, 60, 63/1, 63/3, 63/4, 65/3, 71, 76, 77/1, 80, 82, 89, 93/2, 94/2, obręb Mierzeniec, gmina Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z up. WÓJTA                                                                          

Cezary Parzychowski                                                                   

Zastępca Wójta                                                                       

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, dnia 26.10.2020 r.

    Wójt Gminy

           Gzy

IOŚ.6733.8.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

                          zawiadamiam                        

że na wniosek Pana Przemysława Woźniak, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3-go Maja 20, 06-100 Pułtusk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany.”, dla części działki nr ewid. 95 oraz działek nr ewid. 56, 129/1, 102/1, 128/4, 128/1, 103/3, 104/2, 105/2, 106/5, 106/2, 106/6, 128/5, 138/1, 103/4, 128/6, położonych w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy, oraz części działki nr ewid. 69, położonej w obrębie Gzy, gm. Gzy. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

Zgodnie z art. 78 § 1 kpa, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

                                                                                                                          Z up. WÓJTA

                                                                                                                            Cezary Parzychowski

                                                                                                                            Zastępca Wójta

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, dnia 12.08.2020 r.

Wójt Gminy

Gzy

          IOŚ.6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

                   zawiadamiam                        

że na wniosek Pana Jarosława Klejmenta, działającego w imieniu i na rzecz Energa Operator SA, Oddział w Płocku, Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, po demontażu (rozbiórce) stanowiska słupowego w istniejącej linii SN 15kV, budowie napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV, po demontażu (rozbiórce) istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie linii napowietrznych nN 0,4kV po demontażu (rozbiórce) istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi, budowie linii kablowych nN 0,4kV ze złączem kablowym, dla części działek nr 54/3, 55, 58, 59, 60, 63/1, 63/3, 63/4, 65/3, 71, 76, 77/1, 80, 82, 89, 93/2, 94/2 położonych w obrębie Mierzeniec, gm. Gzy

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

Zgodnie z art. 78 § 1 kpa, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

Z up. WÓJTA

 

Cezary Parzychowski

Zastępca Wójta

 

 

 

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

Gzy, dnia 18.06.2020 r.

Wójt Gminy

Gzy

          IOŚ.6733 .3 .2020  

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam                         

że na wniosek Wójta Gminy Gzy Pana Cezarego Andrzeja Wojciechowskiego, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Gzy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika podziemnego na gaz płynny 4850 dm 3 , montażu kondensacyjnego kotła gazowego o min. mocy 80 kW oraz budowie instalacji gazowej od zbiornika do budynku Szkoły, budowie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Szkoły do podłączenia kotła gazowego o mocy 74 KW, montażu kaskadowego układu pomp ciepła powietrze-woda, automatyka sterująca, montażu na dachu instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid o mocy 40,5kWp z wykorzystaniem 153 paneli o mocy 300 Wp każdy.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

Zgodnie z art. 78 § 1 kpa, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

Z up. WÓJTA

 

Cezary Parzychowski

Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Gzy, dnia 16.12.2019 r.

Wójt Gminy

Gzy

           IOŚ.6733.2.2019  

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 13.12.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo pomiarowym, położonej na terenie działek nr 127/12, 127/11, 127/10, 127/6, w miejscowości Gotardy, obręb Gotardy, gmina Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z UP. WÓJTA

CEZARY PARZYCHOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA

           

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

______________________________________________________________________________
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergatycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 127/6, 127/10, 127/11, 127/12 położonych w obrębie Gotardy, gm. Gzy.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ciechanów, 4 czerwca 2019 r.
WA.ZUZ.1.421.132.2019.MGR
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
 
DYREKTOR
 
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Świercze ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu Mięsnego Lenarcik Sławomir Lenarcik w Gotardach.
 
Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600, do czasu wydania decyzji w sprawie.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 07.06.2019 r.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Gzy, dnia 25.04.2019r.
  Wójt Gminy
         Gzy
    pow. pułtuski
  woj. mazowieckie


    IOŚ.6733.8.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zajło reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul Płk Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, dnia 24.04.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, położonej na terenie działki nr 13, obręb Tąsewy, gmina Gzy.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

Z UP. WÓJTA

CEZARY PARZYCHOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

 

Sporządziła:   Klaudia Jaszczak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 02.04.2019r.

IOŚ.6733.8.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E


 

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji na wniosek ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zajło reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul Płk Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, położonej na działce nr 13 w obrębie Tąsewy, gmina Gzy.

Strona ma prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni, licząc od daty odebrania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Gzy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


 


 

Z UP. WÓJTA

CEZARY PARZYCHOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY GZY
pow. pułtuski woj. mazowieckie

Gzy, dnia 15.03.2019r.

IOŚ.6733.8.2018

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zajło reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul Płk Dąbka 85/II/9,
82-300 Elbląg, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, położonej na terenie działki nr 13, w miejscowości Kęsy Wypychy, obręb Tąsewy, gmina Gzy.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.
Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Sporządziła:

Klaudia Jaszczak

 

z up. Wójta

Cezary Parzychowski

Zastępca Wójta

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  Gzy, dnia 20.02.2019 r.

IOŚ.6733.6.18.2018

 

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn zm.) z urzędu


postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak   IOŚ.6733.6.12.2018 wydanej przez Wójta Gminy Gzy w dniu 14.11.2018 r. w następujący sposób:
 1. w pkt 2, podpunkt a) 2.a.2 przedmiotowej decyzji zamiast słów: „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : 700 m2” powinno być: „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : około 700 m2”.

UZASADNIENIE


Podczas przygotowywania decyzji omyłkowo pominięto słowo „około” wpisując treść „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : 700 m2” a powinno być „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : około 700 m2”.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

 

Otrzymuje:
1. Gmina Gzy
Gzy 9, 06-126 Gzy
2. Halina i Stefan małż. Sobiepanek
3. Agnieszka i Jacek małż. Miecznikowscy
4. Powiat Pułtuski
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
5. a/a
 

---------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 11.01.2019 r.

IOŚ. 6151.8.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy:

Koło Łowieckie „Czajka” z siedzibą w Pułtusku, w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r . przeprowadzi dodatkowe polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim Nr 171 – okręg Ciechanów.


 

                                                        WÓJT

                                                              /-/

                                                                 Cezary Andrzej Wojciechowski

----------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 11.01.2019 r.

IOŚ. 6151.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy:

Wojskowe Koło Łowieckie nr 101 „NEMROD” z siedzibą w Warszawie, w dniu
20 stycznia 2019 r . w godz. 7 30 - 15 00 przeprowadzi polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim Nr 198 , które swym zasięgiem obejmować będzie miejscowości: Pułtusk, Golądkowo, Sisice, Przewodowo , Gromin.

 

                                                                                 WÓJT

                                                   /-/

                                                   Cezary Andrzej Wojciechowski


 

 

------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 08.01.2019 r.

IOŚ. 6151.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy:

W miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadzone zostaną dodatkowe polowania zbiorowe przez następujące koła łowieckie:

 1. Koło Łowieckie „MEWA” z siedzibą w Pułtusku:

 • 19 stycznia 2019 r., obwód łowiecki nr 172;

 • miejsce polowania: las Kozłowiak, Kozłowo, Grochy (Stare Grochy);

 • godz. rozpoczęcia: 9 00 , godz. zakończenia: 14 00 ;

 • prowadzący: Marek Majewski.

 1. Koło Łowieckie „ZIELEŃ” z siedzibą w Warszawie:

 • 19 i 26 stycznia 2019 r. obwód łowiecki nr 184;

 • godz. rozpoczęcia: 8 00 .

WÓJT

/-/

                                                                                                                 Cezary Andrzej Wojciechowski


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2033) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy :

Załącznik:

- Plan polowań zbiorowych WKŁ nr 101 „Nemrod" w sezonie łowieckim 2018/2019


 

Z up. Wójta

/-/

mgr Ilona Maria Madziar

 

----------------------------------------

Gzy, dn. 05.12.2018r.

WÓJT GMINY GZY

pow. pułtuski, woj. mazowieckie

 

IOŚ.6733.6.17.2018

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) na wniosek Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy z dnia 05.12.2018 r.
 
postanawiam
 
sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IOŚ.6733.6.12.2018 wydanej przez Wójta Gminy Gzy w dniu 14.11.2018 r. w następujący sposób:
1) w pkt 2, podpunkt c) przedmiotowej decyzji zamiast słów: „zaopatrzenie w gaz”
powinno być: „zaopatrzenie w energię elektryczną”.

UZASADNIENIE
 
W dniu 05.12.2018 r. wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o sprostowanie błędnego sformułowania użytego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IOŚ.6733.6.12.2018 z dnia 14.11.2018 r., jakim jest „zaopatrzenie w gaz”. Podczas przygotowywania decyzji omyłkowo wpisano powyższą treść, a powinno być: „zaopatrzenie w energię elektryczną”

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia.
 
POUCZENIE
 
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) na wniosek Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy z dnia 05.12.2018 r.
 
WÓJT GMINY

Cezary Andrzej Wojciechowski
 

Otrzymuje:

 1. Gmina Gzy

Gzy 9, 06-126 Gzy

 1. Halina i Stefan małż. Sobiepanek Skaszewo Włościańskie 26, 06-126 Gzy

 2. Agnieszka i Jacek małż. Miecznikowscy Żebry-Falbogi 19, 06-126 Gzy

 3. Powiat Pułtuski

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk a/a

 

 

--------------------------------------------------

Gzy, dnia 14.11.2018 r.

WÓJT GMINY

GZY

pow. pułtuski
woj. mazowieckie

 
 
IOŚ.6733.6.15.2018

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 14.11.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej o salę sportową z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działek nr ewid. 261/1 oraz 262/1 obręb Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy, 06-126 Gzy, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


 

Z up. WÓJTA

mgr inż. Wiesław Ochtabiński

Zastępca Wójta

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 29.10.2018r.

IOŚ. 6150.11.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42 b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu z terenu obwodu łowieckiego nr 198 - Wojskowe Koło Łowieckie nr 101 „NEMROD”, ul. Wólczyńska 69C/52, 01-931 Warszawa:

 • miejsce wyłożenia książki ewidencji – wyznaczone miejsce na terenie prywatnej posesji gospodarza obwodu łowieckiego nr 214 w m. Pokrzywnica, ul. Topolowa 4,

 • osobą upoważnioną do dokonywania wpisów, a także okazywania w/w książki innym upoważnionym do tego osobom i organom na każde żądanie jest p. Stanisław Wielechowski.

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 26.10.2018 r.

 

IOŚ.6733.6.10.2018

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej o salę sportową z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działek nr ewid. 261/1 oraz 262/1 położonych w obrębie Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy wydane zostały postanowienia:

1. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego (znak: ZDP.4332.19.2018/2187/10/18 z dnia 12.10.2018 r.).

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 24.10.2018r.

IOŚ. 6151.8.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy :

Załączniki do Obwieszczenia:

 

Wójt

/-/

inż. Barbara Polańska

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  Gzy, dnia 17.10.2018 r.

IOŚ.6733.5.15.2018

OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 17.10.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, obejmującej działki nr ewid.
50/4 obręb Sulnikowo, gm. Gzy.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy, 06-126 Gzy, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
111/4, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11 oraz 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                               Gzy, dnia 02.10.2018r.

IOŚ.6220.4.12.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek Zakładu Mięsnego „LENARCIK” z dnia 06 września 2018r została wydana w dniu 02.10.2018r.        decyzja Wójta Gminy Gzy

umarzająca postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

„Budowa mroźni wysokiego składowania dla zakładu Mięsnego „LENARCIK” ”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt

/-/ Barbara Polańska

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Gzy, dnia 28.09.2018 r.

 

IOŚ.6733.5.10.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, obejmującej działki nr ewid. 111/4, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11 oraz 50/4 obręb Sulnikowo, gm. Gzy wydane zostały postanowienia:

 1. Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w zakresie melioracji wodnych (znak: WA.2.521.994.2018.AKo z dnia 10 września 2018 r.);

 2. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego (znak: ZDP.4332.15.2018/1964/09/18 z dnia 12.09.2018 r.).

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


 


 


 

 

-------------------------------------------

Gzy, dnia 25.09.2018 r.

IOŚ.6733.6.4.2018

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.09.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 18.09.2018 r.) Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej w Skaszewie Włościańskim o salę sportową z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą, obejmującej działki nr ewid. 261/1 oraz 262/1 obręb Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski, dowody i uwagi w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

z up. Wójta

/-/ Wiesław Ochtabiński

 

------------------------------

Gzy, dnia 27.09.2018 r.

 

IOŚ.6733.4.14.2018

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY GZY

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 27.09.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV, obejmującej działki nr ewid. 93/2, 92, 91, 90, 89, 83/1, 60, 56, 55/4, 55/3, 57/5, 57/2, 58, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66 oraz 67 obręb Grochy Serw atki, gm. Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy, 06-126 Gzy, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 07.09.2018r

IOŚ.6220.4.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z  art. 10, art. 49, art.  61 § 4 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017roku, poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam ,

że  w dniu 06 września 2018r. na wniosek Zakładu Mięsnego „LENARCIK” zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

 

Budowa mroźni wysokiego składowania dla zakładu Mięsnego „LENARCIK” ”

 

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Gzach, pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 . Wnioski, dowody i uwagi w sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy Gzy w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 KPA strona ma prawo żądać przeprowadzenie dowodu, który może być uwzględniony gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

WÓJT

                                                                                         /-/

inż.  Barbara Polańska

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 28.08.2018 r.

 

IOŚ.6733.4.9.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV, obejmującej działki nr ewid. 93/2, 92, 91, 90, 89, 83/1, 60, 56, 55/4, 55/3, 57/5, 57/2, 58, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66 oraz 67 obręb Grochy Serwatki, gm. Gzy wydane zostało postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w zakresie melioracji wodnych (znak: WA.2.521.902.2018.AKo).

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

 

                          

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska----------------------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 27.08.2018 r.

 

IOŚ.6733.5.4.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.08.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 24.08.2018 r.) Energa Operator SA, Oddział Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jarosława Klejmenta zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, obejmującej działki nr ewid. 111/4, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11 oraz 50/4 obręb Sulnikowo, gm. Gzy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski, dowody i uwagi w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku   w  godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

 

 

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska


----------------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 24.07.2018 r.

 

IOŚ.6733.4.4.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.07.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 24.07.2018 r.) Energa Operator SA, Oddział Płock,ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jarosława Klejmenta zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV, obejmującej działki nr ewid. 93/2, 92, 91, 90, 89, 83/1, 60, 56, 55/4, 55/3, 57/5, 57/2, 58, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66 oraz 67 obręb Grochy Serwatki, gm. Gzy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski, dowody i uwagi w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

 

                                                                                                                       z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                         Gzy, dnia 05.07.2018r.

IOŚ.6220.3.21.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek z dnia 16 marca 2018r., Państwa Joanny i Sławomira Dariusza małż. Deluga, zam. Kozłówka 13, 06-126 Gzy została wydana w dniu 04.07.2018r. decyzja Wójta Gminy Gzy o środowiskowych uwarunkowaniach   (znak: IOŚ.6220.3.20.2018) dla inwestycji pn.

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości   Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski”.

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

   

 

  --------------------------------------------------------------------------------                                   

Gzy, dnia 15.06.2018r.

IOŚ.6220.3.18.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydanym w dniu  14 czerwca 2018 roku

POSTANOWIENIU  Wójta Gminy Gzy IOŚ.6220.3.17.2018

nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski”

 

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

--------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 28.05.2018r.

IOŚ.6220.3.15.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanych opiniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm ), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 i art. 33 oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że  w  dniu   17 kwietnia 2018 roku  została  wydana  opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS.7121-10/18 wyrażająca opinię wskazującą na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w dniu 22.05.2018r. została wydana opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.310.2018.KZ.3 wyrażająca opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

dla przedsięwzięcia pn:

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski ”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionych opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

  Załączniki:
 

 

 

Z up. WÓJTA

                                                                                           /-/

mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 03.04.2018r

IOŚ.6220.3.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z  art. 10,   art. 49, art.  61 § 4 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017roku, poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam ,

że  w dniu 16 marca 2018r. (uzupełnienie z dnia 29 marca 2018r.) na wniosek Joanny i Sławomira Dariusza małż. Deluga zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

 

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski ”

 

                 Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Gzach, pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 . Wnioski, dowody i uwagi w sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy Gzy w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 21 dni   od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA strona ma prawo żądać przeprowadzenie dowodu, który może być uwzględniony gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

          

        Z up. WÓJTA

 

                                                                                                                 /-/ mgr inż. Wiesław Ochtabiński

  Zastępca Wójta

 


 
------------------------------------------

 

                                     Gzy, dnia 28.02.2018r.

IOŚ.6220.1.15.2018

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek z dnia 03 stycznia 2018r., Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha Zubiela,   Usługi Projektowe Z – Projekt, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów została wydana w dniu 28.02.2018r. decyzja Wójta Gminy Gzy o środowiskowych uwarunkowaniach      (znak: IOŚ.6220.1.14.2018) dla inwestycji pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

                                       

------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 13.02.2018r.

IOŚ.6220.1.12.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydanym w dniu  13 lutego  2018 roku POSTANOWIENIU  Wójta Gminy Gzy IOŚ.6220.1.11.2018

nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

 

  -----------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                               Gzy, dnia 12.02.2018r.

IOŚ.6220.3.15.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek z dnia 20 grudnia 2017r., Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha Zubiela,  Usługi Projektowe Z – Projekt, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów została wydana w dniu 12.02.2018r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: IOŚ.6220.3.14.2017) dla inwestycji pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                                           z up. Wójta

                                                                                                                                  /-/ Ilona Maria Madziar

                                                                                                                              Kierownik Referatu Inwestycji,

                                                                                                                               Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                                                                     i Ochrony Środowiska  

      --------------------------------------------------------------------------------                               

 

Gzy, dnia 25.01.2018r.

IOŚ.6220.3.12.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydanym w dniu  25 stycznia  2018 roku POSTANOWIENIU  Wójta Gminy Gzy IOŚ.6220.3.11.2017   

nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy  ”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                     z up. Wójta

                                                                                               /-/ Ilona Maria Madziar

                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycji,

                                                                                               Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                                  i Ochrony Środowiska

 

                             --------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         Gzy, dnia 22.01.2018r.

IOŚ.6220.1.9.2018

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanych opiniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art.   21 ust. 2 pkt 8   i art. 33 oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji                                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że  w  dniu   17 stycznia   2018 roku   zostały  wydane  opinie:

1.  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.19.2018.IP wyrażająca opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ;

2.  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS.7121-2.1/18 wyrażająca opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi   ”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionych opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. WÓJTA

                                                                                        /-/

 mgr inż. Wiesław Ochtabiński

  Zastępca Wójta

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------