Uchwały XX Sesji z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyniki głosownia XX Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XX/145/2020

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.

Uchwała Nr XX/144/2020

w sprawie przekazania skargi członków rad pedagogicznych według właściwości.

Uchwała Nr XX/143/2020

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Gzy na 2021 rok.

Uchwała Nr XX/142/2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli  oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na  rok 2021.

Uchwała Nr XX/141/2020

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy  na rok 2021.

Uchwała Nr XX/140/2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwała Nr XX/139/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.

Uchwała Nr XX/138/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwały XIX Sesji z dnia 8 grudnia 2020 roku

Wyniki głosowania XIX Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XIX/137/2020

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na  obszarze gminy Gzy na 2021 rok.

Uchwała Nr XIX/136/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 Uchwała Nr XIX/135/2020

 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.

 Uchwała Nr XIX/134/2020

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwała Nr XIX/133/2020 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwały XVIII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 26 października 2020 r. 

 
Wyniki głosowania XVIII Sesji Rady Gminy Gzy 
 
Uchwała XVIII/132/2020 
w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 

Uchwała XVIII/131/2020  

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała XVIII/130/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Uchwała XVIII/129/2020 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Łady dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021

Uchwała XVIII/128/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

Uchwała XVIII/127/2020 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwały XVII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 20 października 2020 r.
 
Wyniki głosowania XVII Sesji Rady Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XVII/126/2020
w sprawie odwołania radnego Pana Zdzisława Kaczorowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XVII/125/2020
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków ma terenie gminy Gzy
 
Uchwała Nr XVII/124/2020
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo
 
Uchwała Nr XVII/123/2020 
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo
 

Uchwała Nr XVII/122/2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

Uchwała Nr XVII/121/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

 
Uchwały XVI Nadzwyczajnej Sesji z dnia 25 września 2020 r. 
 
Wyniki głosowania XVI Sesji Rady Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XVI/120/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
 
Uchwała Nr XVI/119/2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020
 
Uchwała Nr XVI/118/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XVI/117/2020
w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku
 
Uchwały XV Sesji z dnia 28 lipca 2020 roku 
 
Wyniki głosowania XV Sesji Rady Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XV/116/2020
w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 
Uchwała Nr XV/115/2020
w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie  Kozłówka
 
Uchwała Nr XV/114/2020
w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia   30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej   i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XV/113/2020
w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XV/112/2020
w sprawie  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XV/111/2020
w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy
 
Uchwała Nr XV/110/2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020
 
Uchwała Nr XV/109/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XV/108/2020
w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za    2019 rok
 
Uchwała Nr XV/107/2020
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019
 
Uchwała Nr XV/106/2020
w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania

 

 
Uchwały XIV Nadzwyczajnej Sesji z dnia 10 czerwca 2020 roku 
 
Wyniki głosowania XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XIV/105/2020  
w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków umowy o pracę
 
Uchwała Nr XIV/104/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok szkolny 2020/2021
 
Uchwała Nr XIV/103/2020
w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości
 
Uchwała Nr XIV/102/2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020
 
Uchwała Nr XIV/101/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XIV/100/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. '' Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej - destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk"
 
Uchwały XIII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 12 maja 2020 roku
 
Wyniki głosowania XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy  
 
U chwała Nr XIII/99/2020
w sprawie przystąpienia do opracowania " Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Gzy"
 
Uchwała Nr XIII/98/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
 
Uchwała  Nr XIII/97/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XIII/96/2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020
 
Uchwała Nr XIII/95/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
 
Uchwała Nr XIII/94/2020
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2020
 
Uchwały XII Sesji z dnia 21 lutego 2020 roku
 
Wyniki głosowania XII Sesji Rady Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XII/93/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach
 
Uchwała Nr XII/92/2020
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XII/91/2020
w sprawie przejęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Gzy na lata 2020-2022
 
Uchwała Nr XII/90/2020
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku
 
Uchwała Nr XII/89/2020
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gzy
 
Uchwała Nr XII/88/2020
w sprawie określenia wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
 
Uchwała Nr XII/87/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XII/86/2020
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XII/85/2020
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XII/84/2020
w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości
 
Uchwała Nr XII/83/2020
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XII/82/2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020
 
Uchwała Nr XII/81/2020
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
 
Uchwała Nr XII/80/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020 rok.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Lewińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-02 08:59:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Lewińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-05 14:33:04
  • Liczba odsłon: 2816
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912231]

przewiń do góry