Uchwały III Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2014

Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty

Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy GzyProjekty uchwał II Sesji Rady Gminy Gzy planowanej na dzień 9 grudnia 2014 roku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gzy


Uchwały I Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 28 listopada 2014 roku

Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Gzy 

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Gzy w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.


Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 5 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXIX/181/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała nr XXXIX/182/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014

Uchwała nr XXXIX/183/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/184/2014 Rady Gminy Gzy

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2014r.  

Uchwała Nr XXXVIII/176/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmian w Statucie Gminy

Uchwała Nr XXXVIII/177/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/178/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

Uchwała Nr XXXVIII/179/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

Uchwała Nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/170/14 Rady Gminy Gzy  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Gzy  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014

Uchwała Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 -2018

Uchwała Nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Gzy  

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  

Uchwała Nr XXXVII/174/14 Rady Gminy Gzy  

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/175/14 Rady Gminy Gzy  

w sprawie przekazania mienia w formie darowizny


Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2014r.

Uchwała Nr XXXVI/169/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Uchwała Nr XXXVI/168/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwała Nr XXXVI/167/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do realizacji projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -"Moja przyszłość"


Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2014r.

Uchwała Nr XXXV/166/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 37 Wojewody mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 152, poz. 5335) dotyczącej parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki na której znajduje się pomnik przyrody.


Uchwała Nr XXXV/165/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Uchwała Nr XXXV/164/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2014.


Uchwała Nr XXXV/163/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.


Uchwała Nr XXXV/162/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2013.


Uchwała Nr XXXV/161/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 16 kwietnia 2014r.

    Uchwała Nr XXXIV/160/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Uchwała Nr XXXIV/159/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014

Uchwała Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy GzyUchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r .


Uchwała Nr XXXIII/157/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie utworzenia obwodu glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r


Uchwała Nr XXXIII/156/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości


Uchwała Nr XXXIII/155/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości


Uchwała Nr XXXIII/154/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie sprzedaży nieruchomości


Uchwała Nr XXXIII/153/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2014 roku"


Uchwała Nr XXXIII/152/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2015 roku


Uchwała Nr XXXIII/151/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Uchwała Nr XXXIII/150/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwała Nr XXXIII/149/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie dofinansowania zakupu zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego "Holmatro"
  Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Gzy z dn. 7 lutego 2014r.


  Uchwała Nr XXXII/148/14 Rady Gminy Gzy
w sprawie: warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

  Uchwała Nr XXXII/147/14 Rady Gminy Gzy
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
 
  Uchwała Nr XXXII/146/14 Rady Gminy Gzy
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

  Uchwała Nr XXXII/145/14 Rady Gminy Gzy
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na łata 2014 -2020

 
Uchwała Nr XXXII/144/14 Rady Gminy Gzy
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-06 11:09:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-11 15:10:20
  • Liczba odsłon: 2186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915144]

przewiń do góry