Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XIX/114/05 Rady Gminy Gzy z dnia  25 lutego 2004 roku.

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy.

zobacz>>>

Uchwała Nr XIX/115/05 Rady Gminy Gzy z dnia  25 lutego 2004 roku.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród , zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

zobacz>>>

Uchwała Nr XIX/116/05 Rady Gminy Gzy z dnia  25 lutego 2004 roku.

w sprawie: przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Gzy”.

zobacz>>>

 

Uchwały z XX Sesji Rady Gminy GzyUchwała Nr XX/117/05 Rady Gminy Gzy z dnia  31 marca 2005 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

zobacz>>>

Uchwała Nr XX/118/05 Rady Gminy Gzy z dnia  31 marca 2005 roku.

w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

zobacz>>>

Uchwała Nr XX/119/05 Rady Gminy Gzy z dnia  31 marca 2005 roku.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy.

zobacz>>>

Uchwała Nr XX/120/05 Rady Gminy Gzy z dnia  31 marca 2005 roku.

w sprawie: skargi na działalność Wójta

zobacz>>>

 

 

  Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy GzyUchwała Nr XXI/121/05 Rady Gminy Gzy z dnia  28 kwietnia 2005 roku.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXI/122/05 Rady Gminy Gzy z dnia  28 kwietnia 2005 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXI/123/05 Rady Gminy Gzy z dnia  28 kwietnia 2005 roku.

w sprawie: ustalenia zabezpieczenia.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXI/124/05 Rady Gminy Gzy z dnia  28 kwietnia 2005 roku.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy.

zobacz>>>

Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XXII/125/05 Rady Gminy Gzy z dnia  09 czerwca 2005 roku.

w sprawie: zmian w „Planie rozwoju miejscowości Gzy”.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXII/126/05 Rady Gminy Gzy z dnia  09 czerwca 2005 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXII/127/05 Rady Gminy Gzy z dnia  09 czerwca 2005 roku.

w sprawie: ustalenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

zobacz>>>

 

Uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

zobacz>>>

 

Uchwała Nr XXIII/129/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku.

w sprawie: zabezpieczenia gwarancji bankowej

zobacz>>>

 

Uchwała Nr XXIII/130/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku.

w sprawie:  ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

zobacz>>>

 

Uchwała Nr XXIII/131/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku.

w sprawie:  zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

zobacz>>>

 

Uchwała Nr XXIII/132/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku.

w sprawie:  utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

zobacz>>>

 

Uchwała Nr XXIII/133/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku.

w sprawie:  utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

zobacz>>>  Uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XXIV/134/05 Rady Gminy Gzy z dnia 25 sierpnia 2005 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005r.
 
 
Uchwała Nr XXIV/135/05 Rady Gminy Gzy z dnia 25 sierpnia 2005 roku
 
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 
zobacz>>>    

 
 
 

Uchwały z XXV Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XXV/136/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy

zobacz>>>

Uchwała Nr XXV/137/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie:  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

zobacz>>>

Uchwała Nr XXV/138/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości

zobacz>>>

 

 

 

Uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XVI/139/05 Rady Gminy Gzy z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy

zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/140/05 Rady Gminy Gzy z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/141/05 Rady Gminy Gzy z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/142/05 Rady Gminy Gzy z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

zobacz>>>

 
 
 

Uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XXVII/143/05 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 rok

zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/144/05 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zobacz>>>

 Uchwała Nr XXVII/145/05 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/147/05 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/148/05 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr IX/46/03 Rady Gminy Gzy z dnia 08 września 2003 roku w sprawie: przyjęcia zasad współdziałania z gminami powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej

zobacz>>>


Uchwała Nr XXVII/149/05 Rady Gminy Gzy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie:
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy na lata 2005 – 2012.

zobacz>>>

Plan Gospodarki Odpadami


Uchwała Nr XXVIII/150/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie:
zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

zobacz>>>


Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie:
programu współpracy z organizacjami pożytku publiczngo.

zobacz>>>


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kalinowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-18 10:16:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-15 12:23:40
  • Liczba odsłon: 2150
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915255]

przewiń do góry