Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.

 
 
 

Gzy, dnia 25.11.2019 r.

Wójt Gminy Gzy informuje, że w dniach 25.11.2019 r. - 02.12.2019 r. trwają konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –   na 2020 rok. Poniżej zamieszczony został Projekt przedmiotowej uchwały oraz Formularz konsultacji

 

   1. projekt uchwały

   2. formularz konsultacji

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 16.11.2018r.

 

 

Wójt Gminy Gzy informuje, że w dniach 16.11.2018r. - 23.11.2018r. trwają konsultacje społeczne Projektu uchwały     w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Poniżej zamieszczony został Projekt przedmiotowej uchwały oraz Formularz konsultacji

 

1. Projekt uchwały

2. Formularz konsultacji

--------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 19.01.2018r.

IOŚ.6140.1.2018

 

 

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1840) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału   w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku.”

            Konsultacje odbywać się będą w terminie od 19 stycznia 2018r. do 9 lutego 2018r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

1.       na piśmie w  siedzibie  Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy

2.       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  uggzy@wp.pl

3.       na nr faksu: 23 691 31 67

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

1. Projekt programu

Z up. Wójta

/-/

mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

 

--------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 17.11.2017r.

Wójt Gminy Gzy informuje, że w dniach 17.11.2017r. - 24.11.2017r. trwają konsultacje społeczne Projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi    oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Poniżej zamieszczony został Projekt przedmiotowej uchwały oraz Formularz konsultacji.

z up. Wójta

/-/ Wiesław Ochtabiński

Zastępca Wójta

 

 

1. Projekt uchwały

2. Formularz konsultacji

 

----------------------------------------------------------------------

 

/projekt/

          UCHWAŁA NR     ……….     

RADY GMINY GZY z dnia           

w spraw ie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi   oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala Program Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym „Programie Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:

1)      Gminie - rozumie się przez to Gminę Gzy;

2)      Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Gzy;

3)      Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Gzy;

4)      Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Gzy;

5)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

6)      organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,

      o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

      i o wolontariacie ;

7)      dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

8)      konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2

      i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9)      stronie Gminy - należy przez to rozumieć adres internetowy www.gminagzy.pl ;

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2

1.       Celem głównym programu jest zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz dalsze budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu rozpoznawania i zaspokajania potrzeb mieszkańców, a przez to podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy oraz wzmacniania roli aktywności obywatelskiej. Będzie to służyło zwiększeniu efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszemu wzrostowi partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

2.       Celami szczegółowymi współpracy są m.in.:

1)      umacnianie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;

2)      wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań;

3)      prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia;

4)       przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego grup i osób;

5)      tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz promocja postaw obywatelskich i prospołecznych;

6)        zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

7)      organizowanie, wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy                   i rozwoju więzi lokalnych;

8)        promocja organizacji pozarządowych działających w gminie;

9)      stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych;

10)      poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi;

11) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy.

Rozdział 3
Zasady współpracy

§3

Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina kierować się będzie zasadami:

1)    partnerstwa - co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej             w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą                        w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych;

2)    pomocniczości - zgodnie z którą, Gmina prowadzi działalność powierzając organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań publicznych;

3)    efektywności - w myśl której, Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno-ekonomicznych;

4)    wzajemnego poszanowania - co oznacza, iż Gmina i organizacje pozarządowe realizując wspólnie zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnym partnerem;

5)    jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami;

6)    legalności - w myśl której, wszelkie działania organów samorządu Gminy oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa;

7)    równości szans - poznawanie różnych potrzeb grup dyskryminowanych i podjęcie dodatkowego wysiłku mającego na celu ich praktyczne uwzględnienie oraz wzmacnianie grup dyskryminowanych poprzez bezpośrednie ich włączenie w procesy podejmowania decyzji.

 

Rozdział 4
Zakres podmiotowy

 §4

 

Podmiotami realizującymi postanowienia Rocznego Programu są w szczególności:

1)       Rada;

2)       Wójt;

3)    organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy lub działające na rzecz Gminy.

 

 

 

 

Rozdział 5

Zakres przedmiotowy

  §5

 

Przedmiotem współpracy władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, jest:

1)      realizacja zadań gminy określonych w ustawie;

2)       określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokojenia;

3)       zwiększenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy;

4)       tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.

Rozdział 6
Formy współpracy

 §6

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjmować będzie następujące formy:

1)         wymiana informacji będących podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy, na podstawie którego opracowane będą zadania i programy celowe;

2)         opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;

3)         zapewnieniu dwu- i wielostronnych porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów;

4)         tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym;

5)         zlecanie przez Gminę do realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:

a)        powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)        wspieranie takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

6)         wzmacniania merytorycznego organizacji pozarządowych poprzez organizowanie przez Gminę konsultacji, szkoleń, warsztatów;

7)         konsultowanie odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

8)         użyczania bądź wynajmowania oraz udostępniania lokali Gminy na imprezy i spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

9)         udostępniania miejsca na stronie internetowej gminy podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem popularyzowania i promocji działań organizacji współpracujących z Gminą.

 

Rozdział 7

Priorytetowe zadania publiczne

 §7

 

 W roku 2017 Gmina będzie wspierać realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego między innymi w zakresie następujących zadań:

1)       zdrowie i polityka społeczna:

a)       realizacja programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną,

b)       przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz wychowanie w trzeźwości,

c)        integracja i aktywizacja osób w podeszłym wieku,

d)      wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

e)       podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2)       kultura:

a)       organizacja imprez integrujących środowiska wiejskie,

b)        promocja wśród dzieci i młodzieży aktywności kulturalnej,

c)       fundowanie nagród, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych promujących walory dorobku i osiągnięć Gminy.

3)       sport i kultura fizyczna:

a)        organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

b)      upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie gminnym i podczas imprez ponadgminnych,

c)        organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,

d)       utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

4)       bezpieczeństwo publiczne:

a)       przeciwdziałanie patologiom społecznym,

b)       upowszechnianie wiedzy na temat obronności państwa,

c)        ochrona przeciwpożarowa,

d)       pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof.

Rozdział 8
Okres realizacji programu

§8

Program realizowany jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rozdział 9

Sposób realizacji programu

§9
 

1.       Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2.       Ogłaszanie przez Wójta otwartego konkursu ofert w celu zlecania zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego opublikowane zostanie poprzez:

1)     zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,

3)      zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu.

3.      Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Wójt, przy czym termin składania ofert

nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.

4.      Do konkursu dopuszczone mogą być jedynie wnioski zgłoszone na obowiązkowym formularzu

wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu przystępującego do konkursu.

Załączniki mogą być składane w postaci oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii. W przypadku złożenia przez organizację w jednym konkursie ofert na więcej niż jedno zadanie, dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników dotyczących aktualnego stanu prawnego podmiotów.

5.      Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje i o wysokości dotacji podejmuje

Wójt na podstawie opinii przedstawionej przez komisję konkursową.

6.      Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwoty dotacji przyznanych na realizację tych zadań, zostaną opublikowane w BIP-ie, na stronach portalu internetowego Urzędu oraz wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

7.      W sytuacji podjęcia przez Wójta decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie mniejszej niż określona w ofercie, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przed podpisaniem umowy będą miały możliwość przedstawienia skorygowanego kosztorysu realizacji zadania.

8.      Zlecenie realizacji zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy określającej warunki merytoryczne i finansowe.

9.      Kontrola merytoryczna i finansowa nad realizacją zadań publicznych sprawowana jest poprzez:

1)     egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i Programie Współpracy Gminy Gzy z Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r;

2)      analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań;

3)      egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w razie zaistnienia takiej potrzeby - wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

10.    Przy sporządzaniu sprawozdania podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uwzględniają następujące zasady:

1)     nie można zmieniać rodzajowo finansowanych z dotacji pozycji kosztorysu przedstawionego w ofercie,

2)      zmiany w wysokości poszczególnych kosztów nie mogą przekraczać 20% ich pierwotnej wartości,

3)      zmniejszenie łącznego kosztu zadania może powodować proporcjonalne zmniejszenie ustalonej dotacji,

4)      zmiany pozycji kosztorysu nie finansowanych z dotacji i innych niż dotacja źródeł finansowania są możliwe.

11.    Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy Wójt Gminy Gzy może zlecić realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w trybie art. 19a ustawy, pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych.

 

Rozdział 10

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§10

1.             Realizacja zadań wymienionych w niniejszym programie finansowana będzie ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Gzy na rok 2017.

2.             Wysokość tych środków określa uchwała budżetowa na rok 2017, wyodrębniona kwota to - 15.000,00 zł.

3.             Kwota ta może ulec zmianie uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia budżetu.

Rozdział 11

Sposób oceny realizacji programu

§11

1.   Wójt dokonuje kontroli oceny realizacji zadań zleconych podmiotom Programu na zasadach określonych w ustawie.

2.   Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane Wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy.

3.       Do corocznej oceny realizacji programu zostaną zastosowane następujące wskaźniki:

1)      liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o Dotacje;

2)       liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert;

3)       ilość zleconych przez Gminę zadań, w tym liczba zawartych umów;

4)       liczba umów zerwanych lub unieważnionych;

5)       liczba osób, które były adresatami różnych zadań publicznych;

6)       wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych

zadań;

7)       procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w

budżecie Gminy;

8)     łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

4.   Wójt złoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 maja następnego roku.

Rozdział 12

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

 §12

1.     Program Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 został opracowany po konsultacjach.

2.     Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony na

stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu                w dniach ......................................

3.     Program zostaje skierowany pod obrady Rady, która podejmie stosowną uchwałę.

 

Rozdział 13

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert

 §13

1.    Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje zarządzeniem Wójt.

2.    Powołanie komisji konkursowej następuje nie później niż 7 dnia po upływie terminu składania ofert w ramach konkursu.

3.    Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert.

4.    W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

5.    Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferenta poprzez zamieszczenie w BIP Gminy, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu.

  §1 4

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 §1 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR ................

Rady Gminy Gzy                      z   dnia ..............................

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi                             oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) jednostki administracji samorządowej zobowiązane są do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zakres merytoryczny i warunki uchwalania rocznego programu współpracy reguluje art. 5a ustawy, zgodnie z którym:

1.    Organ stanowiący, czyli Rada Gminy, uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.    Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

3.    Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4.    Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli Wójt, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

5.    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 zawiera w szczególności:

1)       cel główny i cele szczegółowe programu;

2)       zasady współpracy;

3)       zakres podmiotowy

4)       zakres przedmiotowy;

5)       formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

6)       priorytetowe zadania publiczne;

7)       okres realizacji programu;

8)       sposób realizacji programu;

9)       wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;

10)      sposób oceny realizacji programu;

11)      informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

12)      tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W związku z powyższym uzasadnione i celowe jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

---------------------------------------------------

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI

Przedmiot konsultacji:

Projekt „Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi   oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Termin konsultacji: 15 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r.

Forma konsultacji: pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Nazwa organizacji wnoszącej opinię:

Adres organizacji:

Imię i nazwisko przedstawiciela organizacji zgłaszającego opinię:

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:

Gzy, dnia

/podpis/

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Jaźwiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Jacek Mroczkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-17 14:15:28
  • Liczba odsłon: 1439
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915095]

przewiń do góry