Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XII/68/04 RADY GMINY GZY z dnia 22 stycznia 2004 roku.        w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/69/04 RADY GMINY GZY z dnia 22 stycznia 2004 roku.     

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.   Zobacz>>>

 

Uchwała   Nr XII/70/04 Rady   Gminy   Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku.  

w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gzy. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XII/71/04 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku.

w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Wód Gruntowych Przed Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z Indywidualnych Gospodarstw Rolnych.   Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XII/72/04 R ady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. Zobacz>>>

 

  Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr XIII/73/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.       

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi. Zobacz>>>

 

  Uchwała Nr XIII/74/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.      

w sprawie: dofinansowania zadania inwestycyjnego. Zobacz>>>  

 

Uchwała Nr XIII/75/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.     

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIII/76/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.      

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIII/77/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.       

w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Gzy. Zobacz>>>     

 

Uchwała Nr XIII/78/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.      

w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIII/79/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.      

w sprawie: sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIII/80/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.     

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIII/81/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.     w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIII/82/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku.      

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. Zobacz>>>

 

 

U chwały z XIV Sesji Rady Gminy Gz y

 

Uchwała Nr XIV/83/04 Rady Gminy Gzy z dnia 03 czerwca 2004 roku.

w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/84/04 Rady Gminy Gzy z dnia 03 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Gminy Gzy z dnia 03 czerwca 2004 roku.

w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIV/86/04 Rady Gminy Gzy z dnia 03 czerwca 2004 roku.

zmieniająca uchwałę Nr X/54/03 Rady Gminy Gzy z dnia 23 października 2003 roku

w sprawie: przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej”.

Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIV/87/04 Rady Gminy Gzy z dnia 03 czerwca 2004 roku .

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XIV/88/04 Rady Gminy Gzy z dnia 03 czerwca 2004 roku.

w sprawie: nabycia nieruchomości w formie darowizny .

Zobacz>>>

 


Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Gzy 

Uchwała Nr XV/98/04 Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku.

w sprawie: przyjecie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy
Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. 
Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XV/91/04 Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszwie.
Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XV/92/04 Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
Zobacz>>>

 

 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Gzy

 


Uchwała Nr XVI/93/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. 

Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zobacz>>>

 

Uchwała Nr XVI/95/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku.

w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVI/96/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVI/97/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z pomocy społecznej.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVI/98/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Zobacz>>> Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy GzyUchwała Nr XVII/99/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/101/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/104/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Gzy.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: określenia wzorów formularzy na : podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie:  zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. 

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Gminy Gzy z dnia  7 grudnia 2004 roku.

w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

Zobacz>>>

 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy GzyUchwała Nr XVIII/109/04 Rady Gminy Gzy z dnia  29 grudnia 2004 roku.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Gminy Gzy z dnia  29 grudnia 2004 roku.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Gzy z dnia  29 grudnia 2004 roku.

w sprawie:  zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. 

Zobacz>>>Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Gminy Gzy z dnia  29 grudnia 2004 roku.

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Zobacz>>>Uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Gminy Gzy z dnia  29 grudnia 2004 roku.

w sprawie: ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego na działalność Wójta Gminy.

Zobacz>>>


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kalinowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-12 09:46:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kalinowski Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-14 13:19:58
  • Liczba odsłon: 2489
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915196]

przewiń do góry