Rejestr Instytucji Kultury Gminy Gzy

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Gzy prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

Informacje o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępniane są zgodnie z w/w rozporządzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej w formie elektronicznej.

1. Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze poprzez otwarty dostęp do jego zawartości jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowania akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu).

5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

7. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) wg załącznika zwierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – opłata wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony odpisu z rejestru instytucji kultury. Opłatę uiszcza się przelewem na konto Urzędu Gminy Gzy.

8. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty lub jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty (data złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330).

Do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury

Księga rejestrowa instytucji kultury gminy Gzy

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury


  


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-03 11:47:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 12:06:45
  • Liczba odsłon: 1590
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912209]

przewiń do góry