UCHWAŁY XXXI SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXXI/143/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy


Uchwała Nr XXXI/142/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy


Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2014

Nr XXXI/141/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013 roku


Uchwała Nr XXXI/140/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwała Nr XXXI/139/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uchwała Nr XXXI/138/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2014


UCHWAŁY XXX SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXX/137/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach


Uchwała Nr XXX/136/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XXX/135/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXX/134/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2014 rokUCHWAŁY XXIX SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXIX/133/13 Rady Gminy Gzy z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2013.


Uchwała Nr XXIX/132/13 Rady Gminy Gzy z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013.


Uchwała Nr XXIX/131/13 Rady Gminy Gzy z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.


UCHWAŁY XXVIII SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXVII/130/13 Rady Gminy Gzy z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego


Uchwała Nr XXVII/129/13 Rady Gminy Gzy z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013


Uchwała Nr XXVII/128/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016UCHWAŁY XXVII SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXVII/128/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016


Uchwała Nr XXVII/127/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016


Uchwała Nr XXVII/126/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym


Uchwała Nr XXVII/125/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Karniewo


Uchwała Nr XXVII/124/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Karniewo w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na przekazaniu zarządzania drogą publiczną 

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/124/13 - projekt porozumienia


Uchwała Nr XXVII/123/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej


Uchwała Nr XXVII/122/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej


Uchwała Nr XXVII/121/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013


Uchwała Nr XXVII/120/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


UCHWAŁY XXVI SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXVI/119/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013.


Uchwała Nr XXVI/118/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.


Uchwała Nr XXVI/117/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.


Uchwała Nr XXVI/116/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rokUCHWAŁY XXV SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXV/115/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1 .2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr XXV/114/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych


Uchwała Nr XXV/113/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 maja 2013 roku

zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr XXV/112/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy GzyUCHWAŁY XXIV SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXIV/111/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gzy do realizacji w partnerstwie projektu pn. "Współpraca na rzecz rozwoju miasta i gmin powiatu pułtuskiego" w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014.


Uchwała Nr XXIV/110/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach


Uchwała Nr XXIV/109/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny


Uchwała Nr XXIV/108/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku


Uchwała Nr XXIV/107/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku


Uchwała Nr XXIV/106/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Gzy


Uchwała Nr XXIV/105/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXIV/104/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy


Uchwała Nr XXIV/103/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013.


Uchwała Nr XXIV/102/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


UCHWAŁY XXIII SESJI RADY GMINY:


Uchwała Nr XXIII/101/13 Rady Gminy Gzy z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu  pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gzy", który będzie realizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Gzy do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.


Uchwała Nr XXIII/100/13 Rady Gminy Gzy z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie przystąpienia do programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gzy" wnioskowanego przez Gminę Gzy do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.


Uchwała Nr XXIII/99/13 Rady Gminy Gzy z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2012 - 2015.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-26 11:06:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 09:57:34
  • Liczba odsłon: 2215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915107]

przewiń do góry