Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym”, na terenie działek nr 31/2, 33/1, w miejscowości Przewodowo Poduchowne, obręb Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy.

 

Obwieszczenie z dnia 23.02.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o nr. PLT4409 wraz z okablowaniem i zasilaniem oraz instalacją odgromową, na terenie działki nr ewid. 155/4 położonej w obrębie Przewodowo Parcele, gm. Gzy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, 04.01.2021 r.

IOŚ.6733.8.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany.”, dla części działki nr ewid. 95, 128/1, 137 oraz działek nr ewid. 56, 129/1, 102/1, 128/4, 128/1, 103/3, 104/2, 105/2, 106/5, 106/2, 106/6, 128/5, 138/1, 103/4, 128/6, 103/1 położonych w obrębie Borza Strumiany, grn. Gzy, oraz części działki nr ewid. 69, położonej w obrębie Gzy, gm. Gzy.

- obwieszczenie

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, 30.12.2020 r.

IOŚ.6733.9.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą, dla działki nr ewid. 33 położonej w obrębie Szyszki, gm. Gzy. 

- Obwieszczenie

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, 29.12.2020 r.

IOŚ.6733.10.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchowne”, dla działek nr ewid. 33/1, 31/2, położonych w obrębie Przewodowo Poduchowne, gm. Gzy.

- Obwieszczenie

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, 15 grudnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GZY

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

- obwieszczenie

- formularz wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

 Zastępca Wójta                                                         

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, dnia 08.12.2020 r.

 

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany.”, dla części działek nr ewid. 95, 128/1 i 137 oraz działek nr ewid. 56, 129/1, 102/1, 128/4, 128/1, 103/3, 104/2, 105/2, 106/5, 106/2, 106/6, 128/5, 138/1, 103/4, 128/6, 103/1 położonych w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy, oraz części działki nr ewid. 69, położonej w obrębie Gzy, gm. Gzy.

- zawiadomienie

 

Z up. WÓJTA                                                            

Cezary Parzychowski                                                     

Zastępca Wójta                                                           

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gzy, dnia 16.11.2020 r.

   Wójt Gminy

          Gzy

IOŚ.6733.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 16.11.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, po demontażu stanowiska słupowego w istniejącej linii SN 15kV, budowa napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV, po demontażu istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowa linii napowietrznych nN 0,4kV po demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa linii kablowych nN 0,4kV ze złączem kablowym na terenie działek nr 54/3, 55, 58, 59, 60, 63/1, 63/3, 63/4, 65/3, 71, 76, 77/1, 80, 82, 89, 93/2, 94/2, obręb Mierzeniec, gmina Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z up. WÓJTA                                                                          

Cezary Parzychowski                                                                   

Zastępca Wójta                                                                       

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, dnia 26.10.2020 r.

    Wójt Gminy

           Gzy

IOŚ.6733.8.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

                          zawiadamiam                        

że na wniosek Pana Przemysława Woźniak, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3-go Maja 20, 06-100 Pułtusk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany.”, dla części działki nr ewid. 95 oraz działek nr ewid. 56, 129/1, 102/1, 128/4, 128/1, 103/3, 104/2, 105/2, 106/5, 106/2, 106/6, 128/5, 138/1, 103/4, 128/6, położonych w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy, oraz części działki nr ewid. 69, położonej w obrębie Gzy, gm. Gzy. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

Zgodnie z art. 78 § 1 kpa, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

                                                                                                                          Z up. WÓJTA

                                                                                                                            Cezary Parzychowski

                                                                                                                            Zastępca Wójta

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gzy, dnia 12.08.2020 r.

Wójt Gminy

Gzy

          IOŚ.6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

                   zawiadamiam                        

że na wniosek Pana Jarosława Klejmenta, działającego w imieniu i na rzecz Energa Operator SA, Oddział w Płocku, Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, po demontażu (rozbiórce) stanowiska słupowego w istniejącej linii SN 15kV, budowie napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV, po demontażu (rozbiórce) istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie linii napowietrznych nN 0,4kV po demontażu (rozbiórce) istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi, budowie linii kablowych nN 0,4kV ze złączem kablowym, dla części działek nr 54/3, 55, 58, 59, 60, 63/1, 63/3, 63/4, 65/3, 71, 76, 77/1, 80, 82, 89, 93/2, 94/2 położonych w obrębie Mierzeniec, gm. Gzy

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

Zgodnie z art. 78 § 1 kpa, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

Z up. WÓJTA

 

Cezary Parzychowski

Zastępca Wójta

 

 

 

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

Gzy, dnia 18.06.2020 r.

Wójt Gminy

Gzy

          IOŚ.6733 .3 .2020  

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam                         

że na wniosek Wójta Gminy Gzy Pana Cezarego Andrzeja Wojciechowskiego, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Gzy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika podziemnego na gaz płynny 4850 dm 3 , montażu kondensacyjnego kotła gazowego o min. mocy 80 kW oraz budowie instalacji gazowej od zbiornika do budynku Szkoły, budowie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Szkoły do podłączenia kotła gazowego o mocy 74 KW, montażu kaskadowego układu pomp ciepła powietrze-woda, automatyka sterująca, montażu na dachu instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid o mocy 40,5kWp z wykorzystaniem 153 paneli o mocy 300 Wp każdy.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

Zgodnie z art. 78 § 1 kpa, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

Z up. WÓJTA

 

Cezary Parzychowski

Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Gzy, dnia 16.12.2019 r.

Wójt Gminy

Gzy

           IOŚ.6733.2.2019  

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 13.12.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo pomiarowym, położonej na terenie działek nr 127/12, 127/11, 127/10, 127/6, w miejscowości Gotardy, obręb Gotardy, gmina Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z UP. WÓJTA

CEZARY PARZYCHOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA

           

 

Sporządziła: Klaudia Jaszczak

 

______________________________________________________________________________
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergatycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 127/6, 127/10, 127/11, 127/12 położonych w obrębie Gotardy, gm. Gzy.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ciechanów, 4 czerwca 2019 r.
WA.ZUZ.1.421.132.2019.MGR
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
 
DYREKTOR
 
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Świercze ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu Mięsnego Lenarcik Sławomir Lenarcik w Gotardach.
 
Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600, do czasu wydania decyzji w sprawie.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 07.06.2019 r.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Gzy, dnia 25.04.2019r.
  Wójt Gminy
         Gzy
    pow. pułtuski
  woj. mazowieckie


    IOŚ.6733.8.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zajło reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul Płk Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, dnia 24.04.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, położonej na terenie działki nr 13, obręb Tąsewy, gmina Gzy.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

Z UP. WÓJTA

CEZARY PARZYCHOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

 

Sporządziła:   Klaudia Jaszczak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 02.04.2019r.

IOŚ.6733.8.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E


 

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji na wniosek ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zajło reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul Płk Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, położonej na działce nr 13 w obrębie Tąsewy, gmina Gzy.

Strona ma prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni, licząc od daty odebrania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Gzy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


 


 

Z UP. WÓJTA

CEZARY PARZYCHOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY GZY
pow. pułtuski woj. mazowieckie

Gzy, dnia 15.03.2019r.

IOŚ.6733.8.2018

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zajło reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul Płk Dąbka 85/II/9,
82-300 Elbląg, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, położonej na terenie działki nr 13, w miejscowości Kęsy Wypychy, obręb Tąsewy, gmina Gzy.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy.
Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Sporządziła:

Klaudia Jaszczak

 

z up. Wójta

Cezary Parzychowski

Zastępca Wójta

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  Gzy, dnia 20.02.2019 r.

IOŚ.6733.6.18.2018

 

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn zm.) z urzędu


postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak   IOŚ.6733.6.12.2018 wydanej przez Wójta Gminy Gzy w dniu 14.11.2018 r. w następujący sposób:
 1. w pkt 2, podpunkt a) 2.a.2 przedmiotowej decyzji zamiast słów: „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : 700 m2” powinno być: „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : około 700 m2”.

UZASADNIENIE


Podczas przygotowywania decyzji omyłkowo pominięto słowo „około” wpisując treść „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : 700 m2” a powinno być „Przewidywana powierzchnia dróg i parkingów : około 700 m2”.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

 

Otrzymuje:
1. Gmina Gzy
Gzy 9, 06-126 Gzy
2. Halina i Stefan małż. Sobiepanek
3. Agnieszka i Jacek małż. Miecznikowscy
4. Powiat Pułtuski
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
5. a/a
 

---------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 11.01.2019 r.

IOŚ. 6151.8.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy:

Koło Łowieckie „Czajka” z siedzibą w Pułtusku, w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r . przeprowadzi dodatkowe polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim Nr 171 – okręg Ciechanów.


 

                                                        WÓJT

                                                              /-/

                                                                 Cezary Andrzej Wojciechowski

----------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 11.01.2019 r.

IOŚ. 6151.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy:

Wojskowe Koło Łowieckie nr 101 „NEMROD” z siedzibą w Warszawie, w dniu
20 stycznia 2019 r . w godz. 7 30 - 15 00 przeprowadzi polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim Nr 198 , które swym zasięgiem obejmować będzie miejscowości: Pułtusk, Golądkowo, Sisice, Przewodowo , Gromin.

 

                                                                                 WÓJT

                                                   /-/

                                                   Cezary Andrzej Wojciechowski


 

 

------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 08.01.2019 r.

IOŚ. 6151.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy:

W miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadzone zostaną dodatkowe polowania zbiorowe przez następujące koła łowieckie:

 1. Koło Łowieckie „MEWA” z siedzibą w Pułtusku:

 • 19 stycznia 2019 r., obwód łowiecki nr 172;

 • miejsce polowania: las Kozłowiak, Kozłowo, Grochy (Stare Grochy);

 • godz. rozpoczęcia: 9 00 , godz. zakończenia: 14 00 ;

 • prowadzący: Marek Majewski.

 1. Koło Łowieckie „ZIELEŃ” z siedzibą w Warszawie:

 • 19 i 26 stycznia 2019 r. obwód łowiecki nr 184;

 • godz. rozpoczęcia: 8 00 .

WÓJT

/-/

                                                                                                                 Cezary Andrzej Wojciechowski


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2033) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy :

Załącznik:

- Plan polowań zbiorowych WKŁ nr 101 „Nemrod" w sezonie łowieckim 2018/2019


 

Z up. Wójta

/-/

mgr Ilona Maria Madziar

 

----------------------------------------

Gzy, dn. 05.12.2018r.

WÓJT GMINY GZY

pow. pułtuski, woj. mazowieckie

 

IOŚ.6733.6.17.2018

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) na wniosek Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy z dnia 05.12.2018 r.
 
postanawiam
 
sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IOŚ.6733.6.12.2018 wydanej przez Wójta Gminy Gzy w dniu 14.11.2018 r. w następujący sposób:
1) w pkt 2, podpunkt c) przedmiotowej decyzji zamiast słów: „zaopatrzenie w gaz”
powinno być: „zaopatrzenie w energię elektryczną”.

UZASADNIENIE
 
W dniu 05.12.2018 r. wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o sprostowanie błędnego sformułowania użytego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IOŚ.6733.6.12.2018 z dnia 14.11.2018 r., jakim jest „zaopatrzenie w gaz”. Podczas przygotowywania decyzji omyłkowo wpisano powyższą treść, a powinno być: „zaopatrzenie w energię elektryczną”

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia.
 
POUCZENIE
 
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) na wniosek Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy z dnia 05.12.2018 r.
 
WÓJT GMINY

Cezary Andrzej Wojciechowski
 

Otrzymuje:

 1. Gmina Gzy

Gzy 9, 06-126 Gzy

 1. Halina i Stefan małż. Sobiepanek Skaszewo Włościańskie 26, 06-126 Gzy

 2. Agnieszka i Jacek małż. Miecznikowscy Żebry-Falbogi 19, 06-126 Gzy

 3. Powiat Pułtuski

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk a/a

 

 

--------------------------------------------------

Gzy, dnia 14.11.2018 r.

WÓJT GMINY

GZY

pow. pułtuski
woj. mazowieckie

 
 
IOŚ.6733.6.15.2018

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 14.11.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej o salę sportową z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działek nr ewid. 261/1 oraz 262/1 obręb Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy, 06-126 Gzy, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


 

Z up. WÓJTA

mgr inż. Wiesław Ochtabiński

Zastępca Wójta

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 29.10.2018r.

IOŚ. 6150.11.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42 b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu z terenu obwodu łowieckiego nr 198 - Wojskowe Koło Łowieckie nr 101 „NEMROD”, ul. Wólczyńska 69C/52, 01-931 Warszawa:

 • miejsce wyłożenia książki ewidencji – wyznaczone miejsce na terenie prywatnej posesji gospodarza obwodu łowieckiego nr 214 w m. Pokrzywnica, ul. Topolowa 4,

 • osobą upoważnioną do dokonywania wpisów, a także okazywania w/w książki innym upoważnionym do tego osobom i organom na każde żądanie jest p. Stanisław Wielechowski.

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 26.10.2018 r.

 

IOŚ.6733.6.10.2018

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej o salę sportową z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanej na terenie działek nr ewid. 261/1 oraz 262/1 położonych w obrębie Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy wydane zostały postanowienia:

1. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego (znak: ZDP.4332.19.2018/2187/10/18 z dnia 12.10.2018 r.).

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 24.10.2018r.

IOŚ. 6151.8.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz.1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych z terenu gminy Gzy :

Załączniki do Obwieszczenia:

 

Wójt

/-/

inż. Barbara Polańska

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  Gzy, dnia 17.10.2018 r.

IOŚ.6733.5.15.2018

OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 17.10.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, obejmującej działki nr ewid.
50/4 obręb Sulnikowo, gm. Gzy.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy, 06-126 Gzy, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
111/4, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11 oraz 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                               Gzy, dnia 02.10.2018r.

IOŚ.6220.4.12.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek Zakładu Mięsnego „LENARCIK” z dnia 06 września 2018r została wydana w dniu 02.10.2018r.        decyzja Wójta Gminy Gzy

umarzająca postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

„Budowa mroźni wysokiego składowania dla zakładu Mięsnego „LENARCIK” ”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt

/-/ Barbara Polańska

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Gzy, dnia 28.09.2018 r.

 

IOŚ.6733.5.10.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, obejmującej działki nr ewid. 111/4, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11 oraz 50/4 obręb Sulnikowo, gm. Gzy wydane zostały postanowienia:

 1. Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w zakresie melioracji wodnych (znak: WA.2.521.994.2018.AKo z dnia 10 września 2018 r.);

 2. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego (znak: ZDP.4332.15.2018/1964/09/18 z dnia 12.09.2018 r.).

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


 


 


 

 

-------------------------------------------

Gzy, dnia 25.09.2018 r.

IOŚ.6733.6.4.2018

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.09.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 18.09.2018 r.) Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej w Skaszewie Włościańskim o salę sportową z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą, obejmującej działki nr ewid. 261/1 oraz 262/1 obręb Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski, dowody i uwagi w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

z up. Wójta

/-/ Wiesław Ochtabiński

 

------------------------------

Gzy, dnia 27.09.2018 r.

 

IOŚ.6733.4.14.2018

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY GZY

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 27.09.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV, obejmującej działki nr ewid. 93/2, 92, 91, 90, 89, 83/1, 60, 56, 55/4, 55/3, 57/5, 57/2, 58, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66 oraz 67 obręb Grochy Serw atki, gm. Gzy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy, 06-126 Gzy, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 07.09.2018r

IOŚ.6220.4.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z  art. 10, art. 49, art.  61 § 4 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017roku, poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam ,

że  w dniu 06 września 2018r. na wniosek Zakładu Mięsnego „LENARCIK” zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

 

Budowa mroźni wysokiego składowania dla zakładu Mięsnego „LENARCIK” ”

 

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Gzach, pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 . Wnioski, dowody i uwagi w sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy Gzy w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 KPA strona ma prawo żądać przeprowadzenie dowodu, który może być uwzględniony gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

WÓJT

                                                                                         /-/

inż.  Barbara Polańska

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 28.08.2018 r.

 

IOŚ.6733.4.9.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV, obejmującej działki nr ewid. 93/2, 92, 91, 90, 89, 83/1, 60, 56, 55/4, 55/3, 57/5, 57/2, 58, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66 oraz 67 obręb Grochy Serwatki, gm. Gzy wydane zostało postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w zakresie melioracji wodnych (znak: WA.2.521.902.2018.AKo).

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

 

                          

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska----------------------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 27.08.2018 r.

 

IOŚ.6733.5.4.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.08.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 24.08.2018 r.) Energa Operator SA, Oddział Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jarosława Klejmenta zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, obejmującej działki nr ewid. 111/4, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11 oraz 50/4 obręb Sulnikowo, gm. Gzy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski, dowody i uwagi w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku   w  godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

 

 

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska


----------------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 24.07.2018 r.

 

IOŚ.6733.4.4.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.07.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 24.07.2018 r.) Energa Operator SA, Oddział Płock,ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jarosława Klejmenta zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie i budowie linii napowietrznej nN 0,4kV, obejmującej działki nr ewid. 93/2, 92, 91, 90, 89, 83/1, 60, 56, 55/4, 55/3, 57/5, 57/2, 58, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66 oraz 67 obręb Grochy Serwatki, gm. Gzy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski, dowody i uwagi w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

 

                                                                                                                       z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                         Gzy, dnia 05.07.2018r.

IOŚ.6220.3.21.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek z dnia 16 marca 2018r., Państwa Joanny i Sławomira Dariusza małż. Deluga, zam. Kozłówka 13, 06-126 Gzy została wydana w dniu 04.07.2018r. decyzja Wójta Gminy Gzy o środowiskowych uwarunkowaniach   (znak: IOŚ.6220.3.20.2018) dla inwestycji pn.

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości   Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski”.

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

   

 

  --------------------------------------------------------------------------------                                   

Gzy, dnia 15.06.2018r.

IOŚ.6220.3.18.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydanym w dniu  14 czerwca 2018 roku

POSTANOWIENIU  Wójta Gminy Gzy IOŚ.6220.3.17.2018

nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski”

 

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

--------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 28.05.2018r.

IOŚ.6220.3.15.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanych opiniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm ), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 i art. 33 oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że  w  dniu   17 kwietnia 2018 roku  została  wydana  opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS.7121-10/18 wyrażająca opinię wskazującą na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w dniu 22.05.2018r. została wydana opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.310.2018.KZ.3 wyrażająca opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

dla przedsięwzięcia pn:

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski ”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionych opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

  Załączniki:
 

 

 

Z up. WÓJTA

                                                                                           /-/

mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 03.04.2018r

IOŚ.6220.3.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z  art. 10,   art. 49, art.  61 § 4 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017roku, poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam ,

że  w dniu 16 marca 2018r. (uzupełnienie z dnia 29 marca 2018r.) na wniosek Joanny i Sławomira Dariusza małż. Deluga zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

 

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na budynek rozbioru i konfekcjonowania mięsa czerwonego na działce nr 100/3 w miejscowości Kozłówka 13, gm. Gzy, pow. pułtuski ”

 

                 Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Gzach, pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 . Wnioski, dowody i uwagi w sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy Gzy w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 21 dni   od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA strona ma prawo żądać przeprowadzenie dowodu, który może być uwzględniony gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

          

        Z up. WÓJTA

 

                                                                                                                 /-/ mgr inż. Wiesław Ochtabiński

  Zastępca Wójta

 


 
------------------------------------------

 

                                     Gzy, dnia 28.02.2018r.

IOŚ.6220.1.15.2018

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek z dnia 03 stycznia 2018r., Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha Zubiela,   Usługi Projektowe Z – Projekt, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów została wydana w dniu 28.02.2018r. decyzja Wójta Gminy Gzy o środowiskowych uwarunkowaniach      (znak: IOŚ.6220.1.14.2018) dla inwestycji pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

                                       

------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 13.02.2018r.

IOŚ.6220.1.12.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydanym w dniu  13 lutego  2018 roku POSTANOWIENIU  Wójta Gminy Gzy IOŚ.6220.1.11.2018

nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Wójta

/-/ Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

 

  -----------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                               Gzy, dnia 12.02.2018r.

IOŚ.6220.3.15.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanej decyzji

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

iż na wniosek z dnia 20 grudnia 2017r., Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha Zubiela,  Usługi Projektowe Z – Projekt, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów została wydana w dniu 12.02.2018r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: IOŚ.6220.3.14.2017) dla inwestycji pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                                           z up. Wójta

                                                                                                                                  /-/ Ilona Maria Madziar

                                                                                                                              Kierownik Referatu Inwestycji,

                                                                                                                               Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                                                                     i Ochrony Środowiska  

      --------------------------------------------------------------------------------                               

 

Gzy, dnia 25.01.2018r.

IOŚ.6220.3.12.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydanym w dniu  25 stycznia  2018 roku POSTANOWIENIU  Wójta Gminy Gzy IOŚ.6220.3.11.2017   

nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy  ”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                     z up. Wójta

                                                                                               /-/ Ilona Maria Madziar

                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycji,

                                                                                               Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                                  i Ochrony Środowiska

 

                             --------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         Gzy, dnia 22.01.2018r.

IOŚ.6220.1.9.2018

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanych opiniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art.   21 ust. 2 pkt 8   i art. 33 oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji                                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że  w  dniu   17 stycznia   2018 roku   zostały  wydane  opinie:

1.  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.19.2018.IP wyrażająca opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ;

2.  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS.7121-2.1/18 wyrażająca opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi   ”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionych opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. WÓJTA

                                                                                        /-/

 mgr inż. Wiesław Ochtabiński

  Zastępca Wójta

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 10.01.2018r.

IOŚ.6220.3.9.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GZY

o wydanych opiniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art.  21 ust. 2 pkt 8  i art. 33 oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji                               o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. , poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że  w  dniu   08 stycznia  2018 roku   zostały  wydane  opinie:

1.  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4240.1254.2017.IP wyrażająca opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ;

2.  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS.7121-15.1/17/18 wyrażająca opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo   na odcinku w m. Gzy  ”

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionych opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gzach pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                           Wójt Gminy

                                       /-/ Barbara Polańska

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 09.01.2018r

IOŚ.6220.1.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z  art. 10,  art. 49, art.  61 § 4 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017roku, poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że  w dniu 03 stycznia 2018r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha Zubiela,  Usługi Projektowe Z – Projekt, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin  - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi ”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin  - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi.

                Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Gzach, pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600. Wnioski, dowody i uwagi w sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy Gzy w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 21 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA strona ma prawo żądać przeprowadzenie dowodu, który może być uwzględniony gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. .

 

                                                                      

                                                              z up. Wójta

                                                       /-/ Ilona Maria Madziar

                                                             Kierownik Referatu Inwestycji,

                                                             Gospodarki Nieruchomościami 

                                                          i Ochrony Środowiska

------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 29.12.2017r.

 

IOŚ.6733.6.18.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zawiadamia, że w dniu 29.12.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej     nn 0,4kV, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 19/2, 19/4, 20/2, 20/4, 20/5, 21/3, 21/4, 27, 39/1 w m. Kęsy-Wypychy gm. Gzy oraz 13 i 19 w m. Tąsewy gm. Gzy.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gzy, 06-126 Gzy, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                               z up. Wójta

 

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

 

i Ochrony Środowiska

 

                                    --------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 22.12.2017r

IOŚ.6220.3.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z  art. 10,  art. 49, art.  61 § 4 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405  z późn. zm.)

zawiadamiam,

że  w dniu 20 grudnia 2017r. wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha Zubiela,  Usługi Projektowe Z – Projekt, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy w gminie Gzy w powiecie pułtuskim.

                Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Gzach, pokój Nr 4,  codziennie (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1600. Wnioski, dowody i uwagi w sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy Gzy w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 21 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA strona ma prawo żądać przeprowadzenie dowodu, który może być uwzględniony gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Ponadto zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

                      Z up. WÓJTA

                                                                                                                                 /-/

mgr inż. Wiesław Ochtabiński

 

Zastępca Wójta

---------------------------------------------------------------------------------

 

Gzy, dnia 12.12.2017r.

 

IOŚ.6733.6.13.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

         Z AWIADOMIENIE

 

WÓJTA GMINY GZY

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4kV, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 19/2, 19/4, 20/2, 20/4, 20/5, 21/3, 21/4, 27, 39/1 w m. Kęsy-Wypychy gm. Gzy, oraz 13 i 19 w m. Tąsewy gm. Gzy wydane zostało postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie melioracji wodnych (znak: WZMiUW.C/IPU-0231.32.101/17) oraz postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (znak: ZW.224.4.374.2017.MB)

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

 

i Ochrony Środowiska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 03.11.2017r.

 

IOŚ.6733.6.5.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.10.2017r. (data wpływu  do tutejszego urzędu: 18.10.2017r.) Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez pełnomocnika p. Dariusza Zajło zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4kV.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski, dowody i uwagi w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

 

 

z up. Wójta

/-/ mgr Ilona Maria Madziar

Kierownik Referatu Inwestycji,

Gospodarki Nieruchomościami

 

i Ochrony Środowiska

 

-------------------------------------------------------------------------------

Gzy, dnia 19.04.2017r.

 

IOŚ.6733.3.15.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GZY

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr