DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
W ROKU 2018

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianych egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo światowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r. poz. 53 Nr 311 z późn. zm.)

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania
Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
* 8.081,00 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
* 254,00 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi 105,7%.

Termin składania dokumentów
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 art. 70b ustawy o systemie oświaty.
Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna).

Wymagane dokumenty
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem:
* dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników
* kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
*  dyplom/świadectwo/zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu
*  kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
*  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis
*  oświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis
*  oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-12 14:44:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-12 14:44:36
  • Liczba odsłon: 794
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1709095]

przewiń do góry