Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego (wyciąg)


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego (wyciąg)


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Gzy w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.


Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z wyborów Wójta Gminy Gzy


Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z wyborów do Rady Gminy Gzy


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Gzy bez głosowania w okręgu nr 1


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dn. 7 listopada w sprawie skreślenia z listy kandydatów na radnych 


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku


Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gzy


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Gminy Gzy


Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do Rady Gminy Gzy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym


Informacja Wójta Gminy Gzy w sprawie losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szyszkach Włościańskich, dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 16 października 2014 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 15 października 2014r. o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy Gzy.


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Gzy z dnia 7 października 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 8 października 2014r.
   w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Gzy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 8 października 2014r.
   w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Gzy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 8 października 2014r.
   w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Gzy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Gzach - skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej

   INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 19 września 2014 roku - skład osobowy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku

   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast

   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmików Województw

   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
 
   KALENDARZ WYBORCZY w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

   Obwieszczenie Wójta Gminy Gzy z dnia 2 września 2014r. w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 
    Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 

    Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia l września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w ' okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

    Zarządzenie Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy

   Obwieszczenie Wójta Gminy Gzy z dnia 3 września 2014r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień l6listopada 2014 r.

----------------------------------------------------------


K O M U N I K A T


KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE


w sprawie MIEJSCA, DNIACH I GODZINACH SKŁADANIA zawiadomień o  utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin,

Rad powiatów i sejmików województw

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.


Komisarz Wyborczy w Ciechanowie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych na obszarze powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego i gmin w tych powiatach od pełnomocników wyborczych następujących komitetów:

  • komitetu wyborczego organizacji mającego siedzibę na w/w obszarze w celu zgłoszenia kandydatów na radnych tylko na obszarze jednego województwa tj. województwa mazowieckiego

(art. 402 Kodeksu wyborczego; informacja PKW z dnia 30.06.2014 roku Nr ZPOW-703-111/14),

  • komitetu wyborczego wyborców mającego siedzibę na w/w obszarze utworzonego w celu zgłoszenia kandydatów do rad tylko na obszarze jednego województwa tj. województwa mazowieckiego

(art. 403 Kodeksu wyborczego; informacja PKW z dnia 30.06.2014 roku Nr ZPOW-703-112/14),

  • komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu (art. 403 Kodeksu wyborczego; informacja PKW z dnia 30.06.2014 roku Nr ZPOW-703-112/14).

Zawiadomienie dostarcza się do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie (budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie), ul. 17 Stycznia 7, III piętro pokój nr 301, 302, 321 od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów do dnia 8 września 2014 roku - od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 -16 00 .

W dniu 6 września 2014 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, w celu przyjmowania zawiadomień, pełniony jest dyżur od godziny 8 00 do 13 00 .

Zawiadomienie może dostarczyć osobiście pełnomocnik wyborczy, osoba upoważniona lub można je wysłać pocztą. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego a nie data stempla pocztowego. Nie jest dopuszczalne wysyłanie zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną.

Jeżeli Komitet wyborczy o jego utworzeniu nie zawiadomi Komisarza Wyborczego wówczas nie będzie mógł dokonać rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wzory zawiadomień dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl, Komisarza Wyborczego w Ciechanowie - http://ciechanow.pkw.gov.pl oraz w urzędach miast/gmin.

Komisarz Wyborczy

w Ciechanowie

/-/ Andrzej Kuba


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-26 12:03:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 15:23:05
  • Liczba odsłon: 2060
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1709129]

przewiń do góry